SFS 2017:483 Lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2000:592) om viltvårdsområden / SFS 2017:483 Lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden
170483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:592) om
viltvårdsområden;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 § lagen (2000:592) om vilt-

vårdsområden ska ha följande lydelse.

36 §

Vid upplösning av en viltvårdsområdesförening gäller 62 § lagen

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en viltvårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas

utan överskott, är föreningen trots första stycket upplöst när konkursen avslu-
tas.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av

den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om
när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260.

SFS 2017:483

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.