SFS 1995:1708 Lag om ändring i lagen (1980:894) om jaktvårdsom-råden

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2000:592) om viltvårdsområden / SFS 1995:1708 Lag om ändring i lagen (1980:894) om jaktvårdsom-råden
SFS 1995_1708 Lag om ändring i lagen (1980_894) om jaktvårdsom-råden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1708

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1980:894) om jaktvårdsom-
råden;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § lagen (1980:894) om

jaktvårdsområden skall ha följande lydelse.

34 § Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Då beslut som länsstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten meddelar

enligt denna lag angår så många att en kopia av beslutet inte lämpligen
kan tillställas var och en av dem, skall meddelande om beslutet införas
i ortstidning. Tiden för överklagande skall räknas från den dag då
kungörandet har skett.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3394

background image

Länsstyrelsens beslut skall gälla även om det har överklagats, om

inte domstol beslutar annat.

SFS 1995:1708

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3395

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.