SFS 2000:592 Lag om viltvårdsområden

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2000:592) om viltvårdsområden / SFS 2000:592 Lag om viltvårdsområden
000592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om viltvårdsområden;

utfärdad den 15 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Enligt denna lag kan två eller flera fastigheter sammanföras till ett vilt-

vårdsområde i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten
och åtgärder till skydd och stöd för viltet.

För att genomföra en sådan samordning skall ägarna till fastigheter som

ingår i området bilda en viltvårdsområdesförening.

Med fastighet avses i lagen även del av fastighet.

2 §

Ett viltvårdsområde får inte omfatta mark, där samerna har rätt till jakt

enligt rennäringslagen (1971:437), när det är fråga om kronomark ovanför
odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller mark på
renbetesfjällen. För annan mark, där samerna har rätt till jakt enligt rennä-
ringslagen, får denna rätt inte inskränkas genom att ett viltvårdsområde bil-
das.

3 §

Länsstyrelsen beslutar om bildande av ett viltvårdsområde. I samband

med detta skall länsstyrelsen pröva och fastställa stadgar för viltvårdsområ-
desföreningen i de hänseenden som anges i 16 §.

4 §

Den som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i

viltvårdsområdesföreningen.

Den som på grund av upplåtelse har rätt att under minst ett år jaga på en

fastighet som ingår i ett viltvårdsområde skall på begäran antas som medlem
i viltvårdsområdesföreningen under upplåtelsetiden, om inte särskilda skäl
föranleder annat.

5 §

Om värdet av upplåten jakträtt minskas genom bildandet av ett vilt-

vårdsområde, skall ersättningen för nyttjanderätten sänkas till ett skäligt be-
lopp. Vill nyttjanderättshavaren säga upp avtalet med anledning av bildan-
det, får han göra det. Innebär bildandet av viltvårdsområdet att nyttjanderät-
tens värde ökas, får fastighetsägaren säga upp avtalet, om nyttjanderättsha-
varen inte medger skälig höjning av ersättningen.

1

Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253.

SFS 2000:592

Utkom från trycket
den 4 juli 2000

background image

2

SFS 2000:592

Talan om sänkning av ersättningen skall väckas inom två månader från

det nyttjanderättshavaren fick del av ett lagakraftvunnet beslut om bildande
av viltvårdsområdet. Den som vill säga upp avtalet skall göra det inom
samma tid från det han fick del av beslutet. Iakttas inte tiden, är rätten till ta-
lan eller uppsägning förlorad.

6 §

Beslut enligt denna lag gäller även nya medlemmar.

Villkor för bildande

7 §

För att ett viltvårdsområde skall få bildas krävs att bildandet

1. främjar vården av den eller de viltarter som samordningen avser,
2. är lämpligt med hänsyn till områdets belägenhet och omfång,
3. medges av en majoritet av fastighetsägarna inom området.
Majoriteten skall utgöra minst fyra femtedelar av antalet fastighetsägare

och dessa skall äga minst fyra femtedelar av viltvårdsområdets areal. I ett
omarronderingsområde enligt 1 § jordförvärvslagen (1979:230) gäller i stäl-
let att majoriteten skall utgöra minst hälften av antalet fastighetsägare och att
dessa skall äga minst hälften av viltvårdsområdets areal.

Vid omröstning har varje fastighetsägare, oavsett om han äger en eller

flera fastigheter, en röst. Personer som äger en fastighet med samäganderätt
har en röst tillsammans.

8 §

I ett viltvårdsområde får inte någon fastighet tas in som med hänsyn till

omfång eller användning saknar betydelse för verksamheten i viltvårdsom-
rådet.

En fastighet som lämpligen kan bestå som en egen enhet för viltvård får

inte anslutas till ett viltvårdsområde utan ägarens samtycke. Detsamma gäl-
ler om det är fråga om flera fastigheter som har samma ägare.

Förfarandet vid bildandet

9 §

Ansökan om bildande av ett viltvårdsområde får göras av den som äger

en fastighet som avses ingå i området. Ansökan skall göras hos länsstyrel-
sen.

10 §

Ansökningshandlingarna skall innehålla

1. uppgifter om vilka fastigheter som avses ingå i viltvårdsområdet, deras

areal och ägarnas namn och adresser samt en karta över viltvårdsområdet,

2. förslag till stadgar för viltvårdsområdesföreningen,
3. utredning om fastighetsägarnas inställning till frågan om viltvårdsom-

rådets bildande.

11 §

Frågan om bildande av ett viltvårdsområde skall utredas vid en för-

rättning under ledning av en förrättningsman, om det inte är uppenbart att
förutsättningar för bildandet saknas.

Länsstyrelsen får dock utan föregående förrättning besluta att bilda ett

viltvårdsområde, om alla fastighetsägare är ense om detta eller om förrätt-
ning annars inte anses nödvändig.

background image

3

SFS 2000:592

12 §

Förrättningsmannen skall med ledning av ansökningshandlingarna

och andra uppgifter som framkommit föreslå vilka fastigheter som bör ingå i
viltvårdsområdet och vilka stadgar som bör gälla för viltvårdsområdesfören-
ingen.

Förslagen skall behandlas vid sammanträde inför förrättningsmannen.

13 §

Förrättningsmannen skall kalla fastighetsägarna till sammanträdet.

Kallelsen skall innehålla en kort beskrivning av den planerade områdesbild-
ningen och uppgifter om tid och plats där ansökningshandlingarna finns till-
gängliga. Kallelsen skall i god tid före sammanträdet delges fastighetsä-
garna.

Bestämmelserna i första stycket gäller i tillämpliga delar även då ett nytt

sammanträde utsätts. Om det vid ett sammanträde har tillkännagetts tid och
plats för nästa sammanträde, behöver kallelse inte delges den som kallats i
föreskriven ordning till det sammanträde då tillkännagivandet skett.

14 §

Vid förrättningen skall fastighetsägarna få möjlighet att yttra sig och

lägga fram utredning i frågor som är av betydelse för bildandet.

15 §

Förrättningsmannen skall lämna ett utlåtande om viltvårdsområdet

bör bildas. I så fall skall förrättningsmannen i utlåtandet ta in förslag om
vilka fastigheter som området skall omfatta och förslag till stadgar för vilt-
vårdsområdesföreningen.

Förrättningen avslutas genom att utlåtandet och övriga förrättningshand-

lingar läggs fram för fastighetsägarna på tid och plats som bestämts vid ett
sammanträde. Handlingarna skall sedan finnas tillgängliga för granskning
under en månad.

Efter denna tid skall förrättningsmannen till länsstyrelsen skicka förrätt-

ningshandlingarna och de invändningar som kan ha framställts.

Stadgar

16 §

I en viltvårdsområdesförenings stadgar skall anges

1. om sådan jakt som avses i 23 § första stycket skall bedrivas inom områ-

det,

2. i vilken utsträckning föreningen skall ha rätt att besluta i frågor som av-

ses i 23�26 §§,

3. de förutsättningar som skall gälla för föreningens beslut i frågor som

avses i 23�25 §§,

4. vilka riktlinjer i övrigt som skall gälla för föreningens verksamhet,
5. grunderna för bestämmande av avgifter till föreningen,
6. grunderna för beslut om tillfällig avstängning från områdesjakt och ge-

mensamhetsjakt.

17 §

Ett beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som avses i 16 §

får inte tillämpas innan det har fastställts av länsstyrelsen.

background image

4

SFS 2000:592

Organisation

18 §

För viltvårdsområdesföreningen skall det finnas en styrelse. Innan

styrelsen har utsetts kan föreningen inte förvärva rättigheter eller ta på sig
skyldigheter. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man.

19 §

Medlemmarnas rätt att delta i viltvårdsområdesföreningens angelä-

genheter utövas på föreningsstämman.

20 §

I fråga om rösträtt och beslut på föreningsstämman gäller, om inte an-

nat följer av särskild bestämmelse i denna lag,

1. att rösträtt i frågor som avses i 23�25 och 27�29 §§ tillkommer endast

medlemmar som är fastighetsägare, som därvid har en röst vardera, om inte
någon sådan medlem begär att röstetalet i stället skall beräknas efter fastig-
hetens areal,

2. att varje medlem har en röst i övriga frågor,
3. att ingen får rösta för mer än en femtedel av det röstetal som företräds

på stämman,

4. att den mening som har fått det högsta röstetalet gäller som stämmans

beslut,

5. att vid lika röstetal val avgörs genom lottning och i andra frågor den

mening gäller som stöds av de flesta röstande eller, om antalet röstande är
lika, av stämmans ordförande,

6. att ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det har fattats på två

på varandra följande stämmor och inte bestrids av mer än en femtedel av
fastighetsägarna eller av de fastighetsägare som äger mer än en femtedel av
viltvårdsområdets areal,

7. att beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om ändringsförsla-

get funnits med i kallelsen till stämman.

Särskilda villkor för vissa beslut

21 §

En viltvårdsområdesförenings beslut enligt 23�25 och 27�29 §§ skall

fattas på en föreningsstämma.

Verksamhet

22 §

En viltvårdsområdesförenings beslut i andra viltvårdsfrågor än de

som anges i 23�26 §§ får inte mot någons vilja medföra inskränkning i den-
nes rätt att jaga eller på annat sätt nyttja en fastighet inom viltvårdsområdet.

En viltvårdsområdesförening får fatta beslut enligt 23�27 §§ endast om

det anges i stadgarna.

23 §

I den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmel-

ser om jakttider och om tillstånd till jakt får en viltvårdsområdesförening,
om det behövs med hänsyn tagen till viltvården, besluta att älg, kronhjort
och dovhjort samt rådjur och annat småvilt får jagas

1. inom hela viltvårdsområdet oberoende av fastighetsgränserna (områ-

desjakt),

background image

5

SFS 2000:592

2. och därvid bara tillsammans med andra jakträttshavare inom området

(gemensamhetsjakt).

Om områdesjakt skall bedrivas får en viltvårdsområdesförening besluta

om avskjutningens omfattning och inriktning.

24 §

I den utsträckning det är förenligt med jaktlagstiftningens bestämmel-

ser om jakttider och om tillstånd till jakt får en viltvårdsområdesförening vi-
dare besluta om områdesjakt och gemensamhetsjakt efter björn, järv, varg,
lo och vildsvin om det uppenbart behövs för att begränsa skador av sådant
vilt.

25 §

En viltvårdsområdesförening får besluta att det skall krävas tillstånd

(jakträttsbevis) för områdesjakt och gemensamhetsjakt enligt 23 och 24 §§.
Föreningen får kräva visst minsta arealinnehav för att en fastighetsägare
skall tilldelas fler än ett jakträttsbevis.

26 §

En viltvårdsområdesförening får besluta att en medlem eller en jakt-

rättshavare som bryter mot en regel som har beslutats med stöd av 23�25 §§
skall avstängas från områdesjakt och gemensamhetsjakt. Ett sådant beslut
får inte avse längre tid än ett år.

Vilt som dödats i strid med viltvårdsområdesföreningens avskjutningsreg-

ler tillfaller föreningen.

27 §

En viltvårdsområdesförening får i sina stadgar uppställa krav på för-

eningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom ett vilt-
vårdsområde.

Tillstånd får vägras endast om
1. den som jakträtten upplåts eller överlåts till inte förfogar över mark

inom viltvårdsområdet av sådan storlek som anges i föreningens stadgar,

2. upplåtelsen eller överlåtelsen annars kan anses olämplig med hänsyn

till viltvården eller på annat sätt är till avsevärd olägenhet för medlemmarna.

Viltvårdsområdesföreningen får upplåta rätt till områdesjakt.

28 §

På begäran av en fastighetsägare som av ideella skäl motsätter sig

jakt skall hans fastighet undantas från områdesjakt och gemensamhetsjakt.

29 §

En viltvårdsområdesförening får bestämma att avgifter skall betalas

för jakten inom viltvårdsområdet och för vilt som fälls.

30 §

En viltvårdsområdesförening får inte bedriva verksamhet som är

främmande för det ändamål som viltvårdsområdet skall tillgodose.

Beslut med stöd av denna lag får inte vara så ingripande att pågående

markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av en fastighet
inom området.

�ndring och upplösning av viltvårdsområde

31 §

På ansökan av styrelsen för de viltvårdsområdesföreningar som be-

rörs kan länsstyrelsen besluta att

1. föra samman flera viltvårdsområden till ett viltvårdsområde,

background image

6

SFS 2000:592

2. dela upp ett viltvårdsområde i flera viltvårdsområden.
För en sådan ombildning gäller villkoren för och förfarandet vid bildande

av viltvårdsområde.

32 §

På ansökan av viltvårdsområdesföreningens styrelse får länsstyrelsen

besluta att en fastighet skall anslutas till viltvårdsområdet. För sådan anslut-
ning fordras medgivande av fastighetens ägare och, om fastigheten ingår i
ett annat viltvårdsområde, av viltvårdsområdesföreningen för det området.

33 §

På ansökan av fastighetens ägare eller viltvårdsområdesföreningen

får länsstyrelsen besluta att ur viltvårdsområdet utesluta

1. en fastighet som på grund av ändrad användning eller annars saknar vä-

sentlig betydelse för verksamheten inom området,

2. en fastighet eller flera fastigheter med samma ägare som kan utgöra en

egen enhet för viltvård, om övriga fastigheter inom viltvårdsområdet kan be-
stå som ett lämpligt sådant område.

Om fastighetsägaren och viltvårdsområdesföreningen är ense om en ute-

slutning som avses i första stycket 1 får föreningen besluta i frågan.

34 §

Länsstyrelsen kan besluta att viltvårdsområdet skall upphöra och vilt-

vårdsområdesföreningen skall upplösas om

1. fler än en femtedel av fastighetsägarna, eller de fastighetsägare som

äger mer än en femtedel av viltvårdsområdets areal, på en föreningsstämma
uttalar sig för en upplösning,

2. viltvårdsområdesföreningen saknar styrelse, eller
3. viltvårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av vilt-

vårdsområdet.

Om viltvårdsområdet finns inom ett omarronderingsområde enligt 1 §

jordförvärvslagen (1979:230) gäller i stället för vad som sägs i första stycket
1 att fler än hälften av fastighetsägarna, eller de fastighetsägare som äger
mer än hälften av viltvårdsområdets areal, skall ha uttalat sig för en upplös-
ning.

Vid omröstning i frågan om upplösning gäller 7 § tredje stycket.
Beslut om upplösning enligt första stycket 1 får meddelas tidigast tre år

från det att beslutet om bildande av viltvårdsområdet vann laga kraft.

35 §

Länsstyrelsen får förordna att frågor som avses i 31, 33 eller 34 §

skall utredas vid förrättning innan länsstyrelsen beslutar.

För förfarandet vid sådan förrättning gäller 12�15 §§ i tillämpliga delar.

36 §

Vid upplösning av en viltvårdsområdesförening gäller bestämmelsen

i 62 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om en viltvårdsområdesförening är försatt i konkurs och denna avslutas

utan överskott, är föreningen utan hinder av första stycket upplöst när kon-
kursen avslutats.

background image

7

SFS 2000:592

�verklagande

37 §

Beslut av viltvårdsområdesföreningens stämma eller styrelse får

överklagas hos länsstyrelsen av den vars rätt berörs av beslutet, om beslutet
gått honom eller henne emot, i frågor som gäller

1. jakt och annan viltvård,
2. medlemskap i föreningen enligt 4 §,
3. avstängning från områdesjakt enligt 26 §,
4. upplåtelse och överlåtelse av jakträtt enligt 27 §,
5. avgift enligt 29 §, eller
6. uteslutning ur föreningen enligt 33 § andra stycket.
�verklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra veckor från

dagen för beslutet. I fråga om överklagande av styrelsens beslut räknas dock
tidsfristen från den dag klaganden fick del av beslutet.

Föreningsstämmans eller styrelsens beslut skall gälla även om det har

överklagats, om inte länsstyrelsen beslutar annat.

38 §

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Då beslut som länsstyrelsen, länsrätten eller kammarrätten meddelar en-

ligt denna lag angår så många att en kopia av beslutet inte lämpligen kan
skickas till var och en av dem, skall meddelande om beslutet införas i orts-
tidning. Tiden för överklagande skall räknas från den dag kungörandet har
skett.

Länsstyrelsens beslut gäller omedelbart om inte något annat anges i beslu-

tet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 då lagen (1980:894) om

jaktvårdsområden upphör att gälla.

2. Ett jaktvårdsområde som finns vid lagens ikraftträdande skall anses

som ett viltvårdsområde bildat enligt denna lag. För ett sådant jaktvårdsom-
råde och den förening som förvaltar området gäller lagen med det undantag
som anges i 3.

3. Bestämmelsen i 26 § får endast tillämpas på sådana överträdelser som

skett efter det att lagen trätt i kraft.

4. Om en förenings stadgar strider mot bestämmelserna i lagen skall sty-

relsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om den änd-
ring som behövs.

5. Om bestämmelserna i den nya lagen innebär ändrade förutsättningar för

upplåten jakträtt och värdet av upplåtelsen därigenom minskas, får nyttjan-
derättshavaren säga upp avtalet. Den som vill säga upp avtalet skall göra det
inom tre månader från det att denna lag trätt i kraft. Om han inte gör det
inom denna tid har han förlorat rätten att säga upp avtalet på denna grund.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGARETA WINBERG
(Jordbruksdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.