SFS 2010:491 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2003:436) om effektreserv / SFS 2010:491 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
100491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om
effektreserv, dels ändring i samma lag;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:436) om

effektreserv, som gäller till och med den 15 mars 2011

2,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 15 mars 2020,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 §

Den myndighet som enligt 8 kap. 1 § första stycket ellagen (1997:857)

har systemansvaret för el (den systemansvariga myndigheten), har ansvaret
för att en effektreserv om högst 2 000 megawatt finns tillgänglig. Effekt-
reserven ska skapas genom att den systemansvariga myndigheten ingår avtal
dels med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till för-
fogande, dels med elanvändare och elleverantörer om minskad elförbruk-
ning.

Effektreserven ska vara ett komplement till den övriga produktionskapaci-

tet som finns på elmarknaden.

Regeringen meddelar föreskrifter om effektreservens storlek och hur stor

andel av reserven som ska skapas genom avtal om minskad förbrukning.

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:113, bet. 2009/10:NU17, rskr. 2009/10:252.

2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2008:18.

SFS 2010:491

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.