SFS 2012:906 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2012:906 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
120906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (2004:1199) om handel

med utsläppsrätter ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 b §, av följande
lydelse.

6 kap.

1 b §

Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 1 § gäller inte om en

kontrollör enligt 5 kap. 1 § 2 har verifierat att utsläpp är avskilda och trans-
porterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som
kräver tillstånd enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 7 januari 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:55.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex
32009L0029).

SFS 2012:906

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.