SFS 2014:79 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2014:79 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
140079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 13 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 16 § lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

2 kap.

16 §

2

En verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av växthusgaser som

görs med stöd av tillstånd enligt denna lag och utsläpp av koldioxid från flyg-
verksamhet täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningstidpunkt som
avses i 6 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den 25 mars 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU15, rskr. 2013/14:149.

2 Senaste lydelse 2009:685.

SFS 2014:79

Utkom från trycket
den 25 februari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.