SFS 2003:113 Lag om elcertifikat

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2003:113 Lag om elcertifikat
030113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elcertifikat;

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. �ndamål och definitioner m.m.

Lagens ändamål

1 §

Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med använ-

dande av förnybara energikällor (förnybar el). I detta syfte innehåller lagen
bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade
elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elanvändare att inneha elcertifi-
kat i förhållande till sin förbrukning av el.

Definitioner

2 §

I denna lag används följande beteckningar med den betydelse som här

anges:

1. förnybar energikälla: en energikälla som förnyas på naturlig väg,
2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en megawattimme förny-

bar el har producerats med iakttagande av bestämmelserna i denna lag och i
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd produk-

tionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av

honom själv eller av någon annan,

5. kvotplikt: en elanvändares skyldighet att den 1 april varje år inneha el-

certifikat i förhållande till sin förbrukning av el under det föregående kalen-
deråret (beräkningsåret), och

6. hantering av kvotplikt: att köpa elcertifikat, att ge in deklaration till till-

synsmyndigheten och att den 1 april varje år inneha elcertifikat i förhållande
till sin förbrukning av el under det föregående kalenderåret samt de övriga
åtgärder som är förknippade med nämnda uppgifter.

1

Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133.

SFS 2003:113

Utkom från trycket
den 15 april 2003

background image

2

SFS 2003:113

Myndigheter

3 §

Regeringen skall utse två myndigheter som skall handlägga de frågor

som enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen, ligger på tillsynsmyndigheten respektive kontoföringsmyndigheten.

2 kap. Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat

Elproduktion som berättigar till elcertifikat

1 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 §

godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en el-
ler flera av följande förnybara energikällor:

1. vindkraft,
2. solenergi,
3. vågenergi,
4. geotermisk energi, eller
5. biobränslen, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

2 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt

5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av
vattenkraft, om produktionen sker

1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då

hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,

2. i annat fall än som avses i 1
a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som där-

efter tagits i drift efter utgången av 2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av 2002.
Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten

av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, skall de anses som
separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten efter lagens ikraftträdande ökats i en anlägg-

ning som var i drift vid utgången av april 2003, skall den ökade produktio-
nen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat enligt de närmare
föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, tillsynsmyndigheten.

3 §

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet medge innehavaren av en

produktionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft
och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, rätt att bli tilldelad elcertifikat
om

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, stäl-

ler nya krav på hur verksamheten skall bedrivas eller hur anläggningen skall
vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsätt-
ningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produk-
tion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande om-

byggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så
kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehava-
ren inte tilldelas elcertifikat.

background image

3

SFS 2003:113

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast inneha-

vare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt.

Ansökan om medgivande enligt denna paragraf skall ske samtidigt med

ansökan om godkännande av anläggningen enligt 5 §.

Mätning och rapportering

4 §

Elcertifikat får bara tilldelas för sådan el vars inmatade mängd och

dess fördelning över tiden har mätts och rapporterats till kontoföringsmyn-
digheten enligt de föreskrifter som meddelats av regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som an-

vänds utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanlägg-
ningen svara för mätningen och rapporteringen.

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcerti-

fikat, skall innehavaren särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion
enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, tillsynsmyndigheten.

Godkännande av anläggningar

5 §

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i

en produktionsanläggning som har godkänts av tillsynsmyndigheten.

Godkännande skall meddelas på skriftlig ansökan från anläggningens

innehavare om anläggningen uppfyller kraven i 1 eller 2 § eller innehavaren
medges rätt till tilldelning av elcertifikat enligt 3 § samt anläggningen har
utrustning för sådan mätning och rapportering som anges i 4 § första stycket.

Tilldelning av elcertifikat

6 §

Kontoföringsmyndigheten skall tilldela en certifikatberättigad produ-

cent ett elcertifikat för varje megawattimme förnybar el som har producerats
i anläggningen och för vilken certifikat får tilldelas.

Varje elcertifikat skall ha ett identifieringsnummer och en uppgift om vil-

ken dag det tilldelats producenten.

3 kap. Kontoföring av elcertifikat

Elcertifikatsregister

1 §

Kontoföringsmyndigheten skall kontoföra elcertifikat i ett elcertifi-

katsregister. Registret skall föras med hjälp av automatiserad behandling.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte

tillämpas på kontoföringen av elcertifikat.

2 §

Elcertifikatsregistret skall bestå av certifikatkonton, som skall läggas

upp för certifikatberättigade producenter och för dem som hanterar kvotplik-
ten och har registrerats enligt 4 kap. 6 eller 7 §.

background image

4

SFS 2003:113

3 §

Kontoföringsmyndigheten skall efter skriftlig ansökan lägga upp ett

certifikatkonto för den som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §. En sådan
ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn, identifieringsnum-
mer, telefonnummer och postadress.

Registrering av elcertifikat

4 §

Ett elcertifikat tilldelas en certifikatberättigad producent genom att el-

certifikatet registreras på dennes certifikatkonto. Registreringen skall ske
utan oskäligt dröjsmål sedan rapport om den certifikatberättigande elproduk-
tionen kommit kontoföringsmyndigheten till handa.

Ansökan om registrering i elcertifikatsregistret

5 §

Kontoföringsmyndigheten skall, efter ansökan eller underrättelse som

avses i 6�9 §§, genast på ett certifikatkonto registrera de uppgifter som
anges i ansökan eller underrättelsen samt ange tidpunkten för registreringen.

Om samtliga villkor inte är uppfyllda skall en preliminär registrering av

uppgifterna ske. När samtliga villkor är uppfyllda skall en slutlig registre-
ring ske.

6 §

När ett elcertifikat har överlåtits skall efter ansökan från överlåtaren

det överlåtna certifikatet registreras på förvärvarens certifikatkonto.

Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet skall registreras

på hans konto, skall en preliminär registrering av överlåtelsen göras på över-
låtarens certifikatkonto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga
överlåtaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han fått del
av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot ansökan inom denna tid,
skall de överlåtna certifikaten registreras på förvärvarens konto.

7 §

Har panträtt upplåtits i ett elcertifikat skall efter ansökan från pantsät-

taren pantsättningen registreras på pantsättarens certifikatkonto.

Har panthavaren ansökt om att en pantsättning skall registreras, skall en

preliminär registrering av pantsättningen göras på pantsättarens konto. Kon-
toföringsmyndigheten skall därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över
ansökan inom två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om pant-
sättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall pantsättningen slut-
ligt registreras på pantsättarens konto.

8 §

Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en innehavare av

ett certifikatkonto gått i konkurs skall detta registreras på certifikatkontot.
Detsamma gäller om myndigheten har underrättats om att ett elcertifikat el-
ler en rättighet som är registrerad enligt denna lag har utmätts, belagts med
kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett konkursbeslut

upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i första
stycket har upphävts eller återgått, skall en sådan registrering som nämns i
första stycket tas bort.

background image

5

SFS 2003:113

9 §

När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört, skall efter ansökan

från panthavaren registreringen om pantsättningen tas bort från pantsättarens
konto.

Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om pantsättningen

skall tas bort, skall en preliminär registrering om pantsättningens upphö-
rande göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall därefter
förelägga panthavaren att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att
han fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot ansökan
inom denna tid, skall registreringen om pantsättningen tas bort.

10 §

Den som gör en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § skall göra detta på for-

mulär som tillhandahålls av kontoföringsmyndigheten. Ansökan skall vara
egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som reger-

ingen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten före-
skriver.

11 §

En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret skall innehålla upp-

gifter om

1. den registrering som begärs,
2. överlåtarens eller pantsättarens namn, identifieringsnummer samt post-

adress,

3. förvärvarens eller panthavarens namn, identifieringsnummer samt post-

adress, och

4. de certifikatkonton som berörs av överlåtelsen eller pantsättningen och,

i förekommande fall, försäljningspriset för certifikaten.

12 §

Om en ansökan inte uppfyller kraven i 10 § eller med stöd av den pa-

ragrafen meddelade föreskrifter, skall ansökan omedelbart avvisas.

13 §

Om en ansökan enligt 3 § inte uppfyller de krav som där anges, eller

om en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § inte uppfyller de krav som anges i 11 §,
skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

14 §

Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om certifikatkonto

eller en ansökan om registrering, om ett föreläggande om komplettering en-
ligt 13 § inte följs. Kontoföringsmyndigheten skall även avslå en ansökan
om registrering på ett certifikatkonto,

1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot en ansökan

enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och invändningen inte uppen-
barligen saknar fog,

2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket och invänd-

ningen inte uppenbarligen saknar fog,

3. om ansökan om registrering avser överlåtelse av ett elcertifikat för vil-

ket pantsättning är registrerad, eller

4. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig

registrering enligt 7 eller 8 §.

15 §

När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett certifikat-

konto, skall kontohavaren skriftligen underrättas om det. Om ansökan över-

background image

6

SFS 2003:113

förts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 10 §, får även
underrättelsen överföras elektroniskt.

16 §

En uppgift på ett certifikatkonto skall rättas, om den innehåller någon

uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet
att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars
är uppenbart obehövligt.

Rättsverkan av en registrering

17 §

En innehavare av ett certifikatkonto skall, med de begränsningar som

framgår av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de elcertifi-
kat som finns registrerade på kontot.

18 §

Har samma elcertifikat överlåtits till flera var för sig, har den överlå-

telse företräde som registrerades först. Registreringen ger dock inte en över-
låtelse företräde framför en tidigare överlåtelse om förvärvaren, när överlå-
telsen registrerades, kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtel-
sen.

Detta skall tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv, testamente,

bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga uppkommer om företrädet
mellan ett sådant förvärv och en annan överlåtelse.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall en preliminär regist-

rering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

19 §

Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 18 § överlåtits av någon

som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om certifikatet vid tidpunkten för
överlåtelsen var registrerat på överlåtarens certifikatkonto och överlåtelsen
har registrerats samt förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till
att överlåtaren inte ägde certifikatet. Vad nu sagts gäller även vid överlåtelse
från den som ägde elcertifikatet, men som saknade rätt att förfoga över det
genom överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket skall en preliminär registrering ha

samma rättsverkan som en slutlig registrering.

20 §

En pantsättning av ett elcertifikat behandlas lika med en överlåtelse

vid tillämpningen av 18 och 19 §§.

Behandling av personuppgifter i elcertifikatsregistret

21 §

Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som medde-

lats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid be-
handling av personuppgifter vid kontoföring av elcertifikat i elcertifikatsre-
gistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i elcertifikatsre-
gistret.

background image

7

SFS 2003:113

22 §

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhanda-

hålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller kommun ansvarar enligt lag eller an-

nan författning och

a) som avser elcertifikat som registreras i elcertifikatsregistret,
b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om el-

certifikat, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av elcertifikat, samt
3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där information om elcertifikat utgör underlag för prövningar eller
beslut.

23 §

Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i elcerti-

fikatsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåt-
komst till elcertifikatsregistret.

Prisinformation m.m.

24 §

Kontoföringsmyndigheten skall fortlöpande offentliggöra informa-

tion om överlåtelser av elcertifikat. Informationen skall avse tidpunkten för
överlåtelsen, antalet överlåtna certifikat och priset för certifikaten. Myndig-
heten skall vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda medelvär-
det av priset på elcertifikaten under de närmast föregående tolv månaderna,
dels antalet certifikat som tilldelats elproducenter under samma period.

25 §

Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast vid januari månads ut-

gång, underrätta certifikatkontohavaren om innehållet på hans konto per den
31 december föregående kalenderår.

4 kap. Kvotplikt m.m.

Kvotpliktens omfattning

1 §

Kvotplikten för en elanvändare omfattar ett visst antal elcertifikat i för-

hållande till elanvändarens förbrukning av el enligt vad som framgår av föl-
jande tabell.

Beräkningsår för kvotplikt

Antal elcertifikat per förbrukad

MWh el

2003

0,074

2004

0,081

2005

0,104

2006

0,126

2007

0,141

2008

0,153

2009

0,160

2010

0,169

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till ett fullt heltal,

skall antalet avrundas till närmaste heltal. Kvotplikten skall dock alltid om-
fatta minst ett elcertifikat.

2*

SFS 2003:113�128

background image

8

SFS 2003:113

Om en elanvändares kvotplikt hanteras av en eller flera elleverantörer en-

ligt 4 § första stycket, skall elanvändarens förbrukning av el anses motsvara
den mängd el för vilken elanvändaren fakturerats av leverantören. Det-
samma gäller den elförbrukning som sker hos elanvändare som avses i 4 §
andra stycket 2 och 3.

2 §

Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande sorters el.

1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att upprätthålla nätets

funktion (förlustel).

2. El som en leverantör har levererat till en förbrukare utan ersättning i en-

lighet med ett avtal om intrångsersättning. Detta gäller dock bara om leve-
ransen sker vid en lägre effekt än 50 kilowatt (frikraft).

3. El som förbrukats i tillverkningsprocessen i stål- och metallverk,

massa- och pappersindustrin, träskiveindustrin, baskemikalieindustrin, gruv-
industrin, cementindustrin eller petroleumraffinaderier.

4. El som en elanvändare själv producerat och förbrukat, om produktions-

anläggningens generator har en märkeffekt om högst 50 kilowatt.

5. El som har förbrukats i produktionen av el (hjälpkraft).

3 §

Om en elanvändare producerar förnybar el för egen förbrukning utan

att bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket iakttas, får det antal elcertifikat
som han vore berättigad att bli tilldelad om bestämmelsen hade iakttagits
räknas bort från kvotplikten, dock bara om den producerade elen deklareras
enligt 8 §.

Hantering av kvotplikten

4 §

En elanvändares kvotplikt skall hanteras av den eller de elleverantörer

som levererar el till elanvändaren. Om flera elleverantörer har sålt el till
samma elanvändare skall varje elleverantör hantera den del av elanvända-
rens kvotplikt som beräknas på leverantörens försäljning av el till elanvän-
daren.

Första stycket gäller inte
1. elanvändare i den utsträckning de förbrukat el som de själva produce-

rat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen,

2. elanvändare som förbrukat sådan el som avses i 2 § 3, samt
3. elanvändare som anmält till tillsynsmyndigheten att de själva vill han-

tera sin kvotplikt.

5 §

Skyldigheten att hantera kvotplikten inträder

1. när en elleverantör som avses i 4 § första stycket påbörjar leveranser av

el,

2. när en sådan elanvändare som avses i 4 § andra stycket 1 eller 2 påbör-

jar förbrukningen av sådan el som avses i de nämnda punkterna, och

3. beträffande en elanvändare som avses i 4 § andra stycket 3, vid början

av det kalenderår då denne enligt anmälan enligt 6 § andra stycket skall
börja hantera sin kvotplikt.

background image

9

SFS 2003:113

6 §

Den som hanterar kvotplikten enligt 4 § första stycket eller andra

stycket 1 eller 2 skall skriftligen anmäla sig hos tillsynsmyndigheten senast
två veckor efter det att skyldigheten att hantera kvotplikten inträdde.

En elanvändare som enligt 4 § andra stycket 3 själv vill hantera sin kvot-

plikt skall skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. En sådan anmälan
skall avse ett eller flera kalenderår. Denna anmälan skall ges in senast den 1
oktober året före det kalenderår då elanvändarens hantering av kvotplikten
skall börja.

När anmälan gjorts enligt första eller andra stycket skall den som anmälan

avser registreras hos tillsynsmyndigheten, om inte något sådant förhållande
föreligger som anges i fjärde stycket.

Om en sådan avgift som avses i 6 kap. 12 § inte kommit in till myndighe-

ten senast den 1 oktober skall anmälan om registrering avvisas. Om en re-
gistrering redan skett, skall i stället registreringen upphävas.

7 §

Om tillsynsmyndigheten har välgrundad anledning att anta att någon

som skall hantera kvotplikten enligt 4 § första stycket eller andra stycket 1
eller 2 inte har anmält sig för registrering enligt 6 § första stycket, skall myn-
digheten registrera denne. Innan sådan registrering sker, skall den som be-
rörs av åtgärden få tillfälle att yttra sig.

Deklarationsskyldighet

8 §

Den som hanterar kvotplikten skall senast den 1 mars varje år ge in en

deklaration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om

1. den elförbrukning som skall ligga till grund för beräkningen av kvot-

plikten enligt 4 kap. 1 §,

2. det antal elcertifikat som enligt 9 § skall annulleras den 1 april samma

år och, i förekommande fall,

3. sådan elförbrukning som avses i 2 § 1�3 eller 5, eller
4. sådan elproduktion som avses i 3 §.

Annullering av elcertifikat

9 §

Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april varje år på ett certifikat-

konto annullera det antal elcertifikat som kontohavaren angivit i sin deklara-
tion enligt 8 § 2. Därvid får annullering dock inte ske av elcertifikat

1. som har pantsatts enligt en preliminär eller slutlig registrering på kon-

tot,

2. som har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betal-

ningssäkring, eller

3. som har överlåtits enligt en preliminär registrering på kontot.

10 §

En elleverantör får ta ut ersättning för hanteringen av kvotplikten av

de elanvändare vars kvotplikt han hanterar. Den ersättning som leverantören
tar ut skall redovisas särskilt till elanvändaren.

background image

10

SFS 2003:113

Garantipris

11 §

En certifikatberättigad producent har under åren 2004 till och med

2008 rätt att från den 30 april till och med den 30 juni hos tillsynsmyndighe-
ten lösa in elcertifikat som han blivit tilldelad under det föregående kalen-
deråret. Det pris som myndigheten skall betala per certifikat framgår av ned-
anstående tabell.

Elcertifikat tilldelade år

Pris

2003

60 kr

2004

50 kr

2005

40 kr

2006

30 kr

2007

20 kr

5 kap. Kvotpliktsavgift

1 §

Den som hanterar kvotplikten skall till staten betala en särskild avgift

(kvotpliktsavgift) om

1. han i sin deklaration enligt 4 kap. 8 § 2 angivit ett mindre antal elcertifi-

kat än som omfattas av hans kvotplikt, eller

2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av kvotplikten enligt en

deklaration enligt 4 kap. 8 § inte kunnat annulleras på hans certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i första

stycket inte annullerats på hans certifikatkonto och uppgår till 150 procent
av det volymvägda medelvärdet av certifikatpriset under perioden från och
med den 1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år. De
kvotpliktsavgifter som belöper på åren 2004 och 2005 skall inte överstiga
175 respektive 240 kronor per elcertifikat.

2 §

Frågor om uttagande av kvotpliktsavgift prövas av tillsynsmyndighe-

ten. Myndigheten skall besluta om kvotpliktsavgift senast den 1 september
varje år. Om myndigheten inte fattat beslut inom den angivna tiden, förfaller
frågan om kvotpliktsavgift.

3 §

Om den som hanterar kvotplikten i sin deklaration har lämnat oriktiga

eller vilseledande uppgifter av betydelse för kvotpliktens omfattning, får till-
synsmyndigheten efter den 1 september besluta om eller ändra ett beslut om
kvotpliktsavgift. Ett sådant beslut får dock inte meddelas efter utgången av
det femte året efter det kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.

6 kap. Tillsyn m.m.

1 §

Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna

lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynen om-
fattar dock inte kontoföringsmyndigheten.

background image

11

SFS 2003:113

Tillsynsmyndighetens allmänna befogenheter

2 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta

del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med
vite.

3 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett före-
läggande får förenas med vite.

4 §

Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till produktionsan-

läggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den
utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

5 §

Om det finns anledning anta att den som omfattas av tillsynen har be-

gått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en
fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

�&terkallelse av godkännande enligt 2 kap. 5 § och beslut om
sanktionsavgift

6 §

Tillsynsmyndigheten skall återkalla ett godkännande av en anläggning

om denna inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkännande enligt
2 kap. 5 §, eller om ett godkännande har lämnats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft bety-
delse för innehavarens rätt att tilldelas elcertifikat.

7 §

Om elcertifikat har tilldelats anläggningens innehavare på grund av

oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande eller på
grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter som lämnats vid rapportering
enligt 2 kap. 4 § andra och tredje stycket och har uppgifterna haft betydelse
för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall anläggningens innehavare be-
tala en sanktionsavgift till staten för de elcertifikat som felaktigt tilldelats
honom.

Frågor om uttagande av en sådan avgift prövas av tillsynsmyndigheten.

Därvid skall bestämmelserna om kvotpliktsavgift i 5 kap. 1 § andra stycket
tillämpas, varvid perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den
tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant beslut får inte
avse elcertifikat som har tilldelats anläggningens innehavare mer än två år
före tillsynsmyndighetens beslut.

Vissa särskilda skyldigheter m.m.

8 §

Den som hanterar kvotplikten är skyldig att genom räkenskaper, an-

teckningar eller på annat sätt se till att det finns underlag för fullgörande av
deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 8 §. Sådana handlingar skall bevaras i
sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg.

background image

12

SFS 2003:113

9 §

Om den som är deklarationsskyldig enligt 4 kap. 8 § inte lämnar dekla-

ration i rätt tid, eller är den lämnade deklarationen ofullständig, får tillsyns-
myndigheten förelägga honom att lämna deklaration eller göra de komplet-
teringar som behövs. Föreläggande får även ges att lämna uppgifter och fö-
rete handlingar i den utsträckning det behövs för kontroll av att deklaratio-
nen är korrekt. Ett föreläggande får förenas med vite.

10 §

Innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av tillsyns-

myndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som skett till elanvän-
dare som avses i 4 kap. 4 § andra stycket 1�3. En sådan begäran får förenas
med vite.

Avgifter

11 §

För kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat har

kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar. Den registrering som sker dels när elcertifikat till-
delas en certifikatberättigad producent, dels när ett elcertifikat annulleras,
skall inte vara avgiftsbelagd.

12 §

En elanvändare som enligt 4 kap. 6 § andra stycket anmält sig för re-

gistrering skall senast den 1 oktober året före det år då kvotplikten skall han-
teras betala en avgift till tillsynsmyndigheten med början det år då anmälan
sker. Avgiften för år 2004 skall uppgå till 300 kronor och därefter till 100
kronor per år.

13 §

Om den som är deklarationsskyldig enligt 4 kap. 8 § inte lämnar de-

klaration i rätt tid, skall han betala en förseningsavgift med 1 000 kronor till
staten. Tillsynsmyndigheten skall pröva frågor om sådana avgifter.

En förseningsavgift skall efterges, om underlåtenheten att lämna deklara-

tion i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som den
deklarationsskyldige inte har kunnat råda över. Avgiften skall också efterges
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den.

Indrivning

14 §

Om en kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 eller 3 §, en sanktionsavgift

enligt 6 kap. 7 § eller en förseningsavgift enligt 13 § inte har betalats efter
betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Elektronisk hantering

15 §

En ansökan om godkännande enligt 2 kap. 5 §, en anmälan för regist-

rering enligt 4 kap. 6 § och en deklaration enligt 4 kap. 8 § samt därtill hö-
rande handlingar får överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten föreskriver.

background image

13

SFS 2003:113

7 kap. Straff och skadestånd

Straff

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra anmälan enligt 4 kap. 6 § första

stycket, eller

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om mängden förbrukad eller

producerad el i en deklaration som avses i 4 kap. 8 §.

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, skall dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

2 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar orik-

tig uppgift till kontoföringsmyndigheten i en ansökan enligt 3 kap. 11 § om
det pris till vilket elcertifikat har överlåtits. I ringa fall döms inte till ansvar.

3 §

Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med

straff enligt brottsbalken.

4 §

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt

denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Skadestånd

5 §

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av tek-

niskt fel i elcertifikatsregistret.

Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om

den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning
låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på
något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

6 § En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett
beslut om rättelse enligt 3 kap. 16 § har rätt till ersättning av staten. Ersätt-
ning lämnas dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

7 § Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ gäller bestämmelserna i 48 § per-
sonuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personupp-
gifter enligt denna lag.

8 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och 6 §§ av den myn-
dighet som regeringen bestämmer.

8 kap. �verklagande

1 § Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol:

1. godkännande av anläggningar enligt 2 kap. 5 §,
2. avvisning av anmälan eller upphävande av registrering enligt 4 kap. 6 §

fjärde stycket,

3. registrering enligt 4 kap. 7 §,

background image

14

SFS 2003:113

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 §,
8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
10. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §, eller
11. förseningsavgift enligt 6 kap. 13 §.

2 § Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 4 §,
2. registrering på ett certifikatkonto enligt 3 kap. 6, 7 eller 9 §,
3. avvisning enligt 3 kap. 12 §,
4. avslag på ansökan enligt 3 kap. 14 §,
5. rättelse enligt 3 kap. 16 §,
6. avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen

(1998:204), eller

7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 9 §.

3 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 § �vriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
2. Innehavare av produktionsanläggning som före den 1 juli 2003 ansöker

om godkännande av anläggningen har rätt att bli tilldelad elcertifikat från
och med den 1 maj 2003, om ansökningen leder till ett beslut om godkän-
nande.

3. Elleverantör som har gällande avtal med elanvändare som sträcker sig

längre än till den 1 maj 2003 har rätt att av elanvändare vars kvotplikt leve-
rantören hanterar ta ut kostnaden för att hantera kvotplikten i enlighet med 4
kap. 10 §.

4. Kvotplikten enligt 4 kap. 1 § skall för år 2003 beräknas på åtta tolftede-

lar av en elanvändares förbrukning av el under samma år.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Ulrica Messing
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.