SFS 2009:685 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2009:685 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
090685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:1199) om

handel med utsläppsrätter

dels att 3 kap. 7 § samt 5 kap. 2 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 4 § ska utgå,
dels att 5 kap. 2 a § ska betecknas 5 kap. 2 §,
dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 2, 4 och 6 §§, 4 kap. 20 §, 5 kap. 1 och

3 §§, 6 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 1 och 10 §§ och 9 kap. 1 § samt rubriken till
2 kap. och rubriken närmast före 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sexton nya paragrafer, 1 kap. 2 a�2 g och

4 §§, 2 kap. 12�16 §§, 3 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a § och 8 kap. 8 a §, samt närmast
före 2 kap. 12 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut

koldioxid (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och
andra krav för att få släppa ut koldioxid, samt om tilldelning, registrering och
redovisning av utsläppsrätter.

Lagen innehåller även bestämmelser om handel med andra tillgodo-

havanden för utsläpp av växthusgaser.

2 §

4

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter

som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all
annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de
verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föro-
reningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller

ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger

1 Prop. 2008/09:147, bet. 2008/09:MJU26, rskr. 2008/09:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008
om ändring av direktiv 2003/97/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009,
s. 3, Celex 32008L0101).

3 Senaste lydelse 2006:643.

4 Senaste lydelse 2006:643.

SFS 2009:685

Utkom från trycket
den 23 juni 2009

background image

2

SFS 2009:685

upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan
enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 a §

Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk eller juridisk

person som driver en verksamhet eller innehar en anläggning eller som på
annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens
eller anläggningens tekniska drift.

Om den som bedriver en flygverksamhet inte kan identifieras, ska luftfar-

tygets ägare anses vara verksamhetsutövare.

2 b §

Med utsläpp av koldioxid avses i denna lag frigörande i atmosfären

av koldioxid från en eller flera källor belägna inom en anläggning eller från
ett luftfartyg.

2 c §

Med Kyotoprotokollet avses i denna lag Kyotoprotokollet till Förenta

nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

2 d §

Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets
direktiv 96/61/EG

5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2008/101/EG

6.

2 e §

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förord-

ning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004, om ett standardiserat och
skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

7.

2 f §

Med en handelsperiod avses i denna lag treårsperioden 2005�2007

eller någon av de därpå följande perioderna där den första är 2008�2012.

2 g §

I denna lag avses med

tilldelad utsläppsenhet: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i

Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari
2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom
gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet

8,

sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet,
utsläppsminskningsenhet: en enhet utfärdad till följd av en projektverk-

samhet som avser gemensamt genomförande enligt artikel 6 i Kyotoproto-
kollet,

certifierad utsläppsminskning: en enhet utfärdad till följd av en projekt-

verksamhet som avser mekanismen för ren utveckling enligt artikel 12 i
Kyotoprotokollet, och

kyotoenhet: en tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit, utsläppsminsknings-

enhet eller certifierad utsläppsminskning.

5 EUT L 275, 25.10.2003, s. 32 (Celex 32003L0087).

6 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3 (Celex 32008L0101).

7 EUT L 386, 29.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2216).

8 EUT L 49, 19.2.2004, s. 1 (Celex 32004D0280).

background image

3

SFS 2009:685

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela sådana föreskrifter om undantag från bestämmelserna om flygverksam-
het i denna lag som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

2 kap. Tillstånd och andra krav för att få släppa ut koldioxid

Utsläpp från luftfartyg

12 §

Bestämmelserna i denna lag om flygverksamhet ska tillämpas endast

på verksamhetsutövare som

1. har en operativ licens för verksamheten, beviljad i Sverige enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september
2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemen-
skapen (omarbetning)

9 eller motsvarande äldre bestämmelser, eller

2. ska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den förteckning som

Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 18 a punkten 3 i handels-
direktivet.

13 §

Utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska omfattas av

en övervaknings- och rapporteringsplan, om verksamheten inte har undan-
tagits från denna skyldighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 1 kap. 4 §.

14 §

�vervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska

1. innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för

att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. och för att beräkna luft-
fartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, och

2. vara godkänd av tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med
den flugna sträckan ska göras.

15 §

Om det finns skäl för det, får tillsynsmyndigheten förordna att ett beslut

om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan ska gälla även
om godkännandet inte har vunnit laga kraft.

Krav på utsläppsrätter

16 §

En verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av koldioxid som görs

med stöd av tillstånd enligt denna lag eller från en flygverksamhet täcks av
utsläppsrätter senast vid den redovisningstidpunkt som avses i 6 kap. 1 §.

3 kap.

1 §

10

Den som avser att driva en tillståndspliktig verksamhet eller en flyg-

verksamhet under en handelsperiod får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter
för den perioden.

9 EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).

10 Senaste lydelse 2006:643.

background image

4

SFS 2009:685

Nationell fördelningsplan för anläggningar

2 §

11

Regeringen ska inför varje handelsperiod upprätta en nationell fördel-

ningsplan för anläggningar. Planen ska ha uppgifter om

1. det sammanlagda antalet utsläppsrätter som för perioden avses att bli

fördelade på anläggningarna,

2. hur utsläppsrätterna ska fördelas på anläggningarna, och
3. det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps-

minskningar som verksamhetsutövarna får överlämna vid redovisning av ut-
släppsrätter för anläggningarna enligt 6 kap. 1 §.

4 §

12

En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp enligt 2 kap. och

som har ansökt om tilldelning får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den
eller de anläggningar som omfattas av tillståndet.

En verksamhetsutövare som inte har tillstånd enligt 2 kap. kan få en till-

delning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant tillstånd med-
delas.

Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, ska tilldelning göras

för var och en av anläggningarna.

4 a §

Den som driver eller avser att driva flygverksamhet får tilldelas över-

låtbara utsläppsrätter för den verksamhet som omfattas av en godkänd över-
vaknings- och rapporteringsplan.

6 §

13

Regeringen får i enlighet med principer som riksdagen godkänner

och med beaktande av handelsdirektivet meddela föreskrifter om tilldelning av
utsläppsrätter för anläggningar.

I fråga om flygverksamheter får regeringen meddela de föreskrifter om

tilldelning som följer av handelsdirektivet.

4 kap.

20 §

För upprättande och förande av konto i utsläppsrättsregistret har

kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut avgifter enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar. Avgifterna får inte vara så beskaffade att de be-
lastar verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller flygverksam-
heter. Avgifterna får inte heller baseras på kostnader för löpande transaktio-
ner.

5 kap.

1 §

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren

genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av koldioxid och varje
år rapportera om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används,

inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräk-
ningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

11 Senaste lydelse 2006:643.

12 Senaste lydelse 2006:643.

13 Senaste lydelse 2006:643.

background image

5

SFS 2009:685

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår

som rapporten avser.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. övervakning och rapportering, och
2. de krav som ska ställas på den kontrollör som ska utföra verifieringen

enligt 1 § 2 och de uppgifter som kontrollören ska utföra.

6 kap.

1 §

14

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal ut-

släppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För
en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter
som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. �verläm-
nandet ska ske till kontoföringsmyndigheten senast den 30 april och avse ut-
släppen under det närmast föregående kalenderåret.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft,
ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta
beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlems-

stat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhets-
utövares skyldighet enligt första stycket.

1 a §

Vid ett överlämnande enligt 1 § som avser en anläggning får verk-

samhetsutövaren inte tillgodoräkna sig utsläppsrätter som har utfärdats för
en flygverksamhet.

4 §

15

Kontoföringsmyndigheten ska se till att en verksamhetsutövare, som

under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna
en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte
kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad
rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 § första stycket.

8 kap.

1 §

16

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. driver en verksamhet som medför utsläpp av koldioxid utan att verksam-

heten omfattas av ett tillstånd eller en godkänd övervaknings- och rapporter-
ingsplan enligt det som krävs i denna lag,

14 Senaste lydelse 2006:643.

15 Senaste lydelse 2006:643.

16 Senaste lydelse 2006:643.

background image

6

SFS 2009:685

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd en-

ligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd meddelas på felaktiga
grunder,

3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger

enligt 2 kap. 8 §, eller

5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om till-

delning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föran-
leda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

I ringa fall döms inte till ansvar.

8 a §

Om en verksamhetsutövare driver en flygverksamhet utan att följa

bestämmelserna om godkänd övervaknings- och rapporteringsplan i 2 kap.
14 §, rapportering i 5 kap. 1 § eller överlämnande av utsläppsrätter i 6 kap.
1 §, och de tillsynsåtgärder som har vidtagits inte lett till rättelse, ska
tillsynsmyndigheten upprätta ett förslag till begäran om verksamhetsförbud.
Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning.

Regeringen får meddela föreskrifter om en sådan begäran.

10 §

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap.

19 § har rätt till ersättning av staten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller

andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

9 kap.

1 §

17

Följande beslut får överklagas hos miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt

2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,
5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
11. beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap.

5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och
13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 2 kap. 13 och

14 §§ och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 augusti 2009.

2. För en handelsperiod som inträffar före 2013 ska bestämmelserna om

flygverksamhet i 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 och 4 a §§, 6 kap. 1 och 1 a §§,
8 kap. 1 och 8 a §§ och 9 kap. 1 § tillämpas endast för handel under 2012.

17 Senaste lydelse 2006:643.

background image

7

SFS 2009:685

3. Om en ansökan om godkännande av en övervaknings- och rapporter-

ingsplan för en flygverksamhet har kommit in till tillsynsmyndigheten men
ärendet inte slutligt avgjorts före den 1 januari 2010, får myndigheten be-
sluta att utsläpp av koldioxid från flygverksamheten tills vidare får ske trots
att frågan om godkännande inte slutligt avgjorts. Ett sådant beslut ska för-
enas med villkor om rapportering av utsläpp och beräkning av luftfartygets
lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.