SFS 2009:1325 Lag om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2009:1325 Lag om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
091325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

dels att 5 kap. 1 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:685) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:685) om ändring i

nämnda lag ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren

genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser
som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som an-

vänds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens el-
ler beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalen-

derår som rapporten avser.

4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som sker före ut-

gången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

1

Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.

2

Senaste lydelse 2009:685.

SFS 2009:1325

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.