SFS 2010:941 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter / SFS 2010:941 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
100941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga lagen (2004:1199) om handel

med utsläppsrätter

2

dels att i 9 kap. 1 § ordet ⬝miljödomstolen⬝ ska bytas ut mot ⬝mark- och

miljödomstolen⬝,

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

3

Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens domar

och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om
mark- och miljödomstolar.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2009:685.

3 Senaste lydelse 2006:643.

SFS 2010:941

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.