SFS 2009:844 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar / SFS 2009:844 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
090844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:875) om särskild
förvaltning av vissa elektriska anläggningar;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 1 och

3�5 §§, 3 kap. 1�4, 7, 9, 10 b och 18 §§ samt 4 kap. 2 och 3 §§ lagen
(2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

2 ordet

⬝länsrätt⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i mot-
svarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
3 kap. 2 § 2008:381
3 kap. 4 § 2008:381
3 kap. 10 b § 2008:381
3 kap. 18 § 2008:381.

SFS 2009:844

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.