SFS 2010:830 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar / SFS 2010:830 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
100830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:875) om särskild
förvaltning av vissa elektriska anläggningar;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om

särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Om en tillfredsställande förvaltning av en elektrisk anläggning sanno-

likt inte kan åstadkommas genom tvångsförvaltning eller en tillfredsstäl-
lande förvaltning sannolikt inte kommer att bestå efter utgången av tiden för
en tvångsförvaltning får staten, efter ansökan av nätmyndigheten, lösa
anläggningen från ägaren.

Om anläggningens ägare också är ägare till en fastighet på vilken anlägg-

ningen, helt eller delvis, är belägen ska även fastigheten eller, om det är
lämpligt, del av fastigheten lösas. Om ledningsrätt är upplåten för anlägg-
ningen på en annan fastighet ska även ledningsrätten lösas.

Mål om inlösen ska tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område

anläggningen eller större delen av den ligger. I fråga om inlösen gäller i
övrigt expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar, dock med undan-
tag för 4 kap. 1 § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om talan om inlös-

en har väckts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna till
expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli
2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:830

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.