SFS 2014:537 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

140537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (2005:1248) om

skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ska ha följande lydelse.

3 §

En bränslesäljare ska på ett säljställe som ingår i bränslesäljarens verk-

samhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt till-
handahålla minst ett förnybart drivmedel från och med den 1 januari varje
kalenderår, om säljstället under kalenderåret två år före haft en försäljnings-
volym överstigande 1 500 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle.

7 §

2

Transportstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från skyldigheten

i 3 § om det finns särskilda skäl. En sådan dispens ska vara tidsbegränsad och
får ges för så lång tid som skälen för dispens kan antas finnas kvar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13, rskr. 2013/14:301.

2 Senaste lydelse 2008:1383.

SFS 2014:537

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.