SFS 2008:1383 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

081383.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 5, 7 och 8 §§ lagen (2005:1248)

om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel ordet ”Vägverket” ska
bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Väg-
verket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är be-
hörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

SFS 2008:1383

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.