SFS 2016:877 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

160877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 22 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:1248) om skyldig-

het att tillhandahålla förnybara drivmedel ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, som är av-

sett för transportändamål och helt eller till övervägande del har framställts
från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av använd-
ningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt direk-
tiv (EU) 2015/1513,

motorbensin eller dieselbränsle: bensin eller dieselbränsle enligt definitio-

nerna i 3 § drivmedelslagen (2011:319),

säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för

vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom en
eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet
är avsett att förbrukas,

bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller diesel-

bränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen.

Denna lag träder i kraft den 18 oktober 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1.

2 Senaste lydelse 2011:325.

SFS 2016:877

Utkom från trycket
den 4 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.