SFS 2005:1248 Lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

051248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel;

utfärdad den 20 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande2.

1 § Denna lag syftar till ökad tillgänglighet av förnybara drivmedel.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, avsett för

transportändamål och som helt eller till övervägande del har framställts från
förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el produce-
rad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el

3, ändrat genom

akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republi-
ken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ung-
erns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och
Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för
Europeiska unionen och om anpassning av fördragen

4,

motorbensin eller dieselbränsle: motorbensin eller dieselbränsle enligt

definitionerna i 2 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen,

säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för

vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom
en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där
bränslet är avsett att förbrukas,

bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller diesel-

bränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen.

1 Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6, rskr. 2005/06:134.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034).

3 EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

4 EUT L 236, 23.9.2003, s. 586 (Celex 12003TN02/12/A).

SFS 2005:1248

Utkom från trycket
den 28 december 2005

background image

2

SFS 2005:1248

Skyldighet att tillhandahålla förnybart drivmedel

3 § En bränslesäljare skall på säljställe som ingår i bränslesäljarens verk-
samhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt till-
handahålla minst ett förnybart drivmedel

1. från och med den 1 april 2006 till och med den 28 februari 2007, om

säljstället under kalenderåret 2004 haft en försäljningsvolym överstigande
3 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

2. från och med den 1 mars 2007 till och med den 29 februari 2008, om

säljstället under kalenderåret 2005 haft en försäljningsvolym överstigande
2 500 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

3. från och med den 1 mars 2008 till och med den 28 februari 2009, om

säljstället under kalenderåret 2006 haft en försäljningsvolym överstigande
2 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle, och

4. från och med den 1 mars till och med den 31 december 2009, om sälj-

stället under kalenderåret 2007 haft en försäljningsvolym överstigande 1 000
kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle, samt

5. från och med den 1 januari 2010 och varje därpå följande kalenderår,

om säljstället under kalenderåret två år före haft en försäljningsvolym över-
stigande 1 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle.

4 § Bränslesäljaren skall se till att de pumpar eller andra anordningar ge-
nom vilka det förnybara drivmedlet tillhandahålls är tydligt märkta så att de
inte förväxlas med pumpar eller anordningar för andra drivmedel.

Tillsyn m.m.

5 § Vägverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna
lag. Den eller de nämnder som fullgör uppgifter inom miljöområdet utövar
den lokala tillsynen inom kommunen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den lokala tillsynen i stället

skall utövas av Vägverket.

6 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att
lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande får förenas med vite. I beslutet får det förordnas

att beslutet skall gälla omedelbart.

Dispens

7 § Vägverket får i det enskilda fallet ge dispens från skyldigheterna i 3 §
om det finns särskilda skäl. En sådan dispens skall vara tidsbegränsad.

Överklagande

8 § Beslut av Vägverket och annan tillsynsmyndighet får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

background image

3

SFS 2005:1248

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LENA SOMMESTAD
(Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.