SFS 2011:325 Lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

110325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel;

utfärdad den 24 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:1248) om skyldig-

het att tillhandahålla förnybara drivmedel ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, avsett för

transportändamål och som helt eller till övervägande del har framställts från
förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el produ-
cerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el, ändrat ge-
nom akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Repu-
bliken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken
Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens
och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund
för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen,

motorbensin eller dieselbränsle: bensin eller dieselbränsle enligt defini-

tionerna i 3 § drivmedelslagen (2011:319),

säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för

vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom
en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där
bränslet är avsett att förbrukas,

bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller diesel-

bränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194.

SFS 2011:325

Utkom från trycket
den 5 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.