SFS 2009:508 Lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ / SFS 2009:508 Lag om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
090508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:181) om miljöinformation
hos vissa enskilda organ;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2005:181) om miljö-

information hos vissa enskilda organ ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om rätt att ta del av miljöinformation

hos fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och andra
enskilda organ, om informationen avser sådan av det enskilda organet be-
driven verksamhet som innebär fullgörande av offentlig förvaltningsuppgift.

Lagen gäller dock inte för sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 3, 4

eller 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:508

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.