SFS 2005:181 Lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ / SFS 2005:181 Lag om miljöinformation hos vissa enskilda organ
050181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om miljöinformation hos vissa enskilda organ;

utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt att ta del av miljöinforma-
tion hos fiskevårds- och viltvårdsområdesföreningar, vattenförbund och
andra enskilda organ, om informationen avser sådan av det enskilda organet
bedriven verksamhet som innebär fullgörande av offentlig förvaltningsupp-
gift.

Lagen gäller dock inte för sådana enskilda organ som avses i 1 kap. 8 eller

9 § sekretesslagen (1980:100).

2 § Med miljöinformation avses information om

1. miljön och faktorer som kan påverka miljön, och
2. hur människors hälsa, säkerhet och livsvillkor samt kulturmiljöer och

byggnadsverk kan påverkas av miljön eller av sådana faktorer som kan på-
verka miljön.

3 § Var och en har rätt att ta del av miljöinformation som innehas av eller
förvaras för den som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första
stycket. Den som begär att få ta del av sådan information behöver inte uppge
sitt namn eller ange skälen för sin begäran i större utsträckning än vad som
behövs för att det skall vara möjligt att pröva om det finns hinder enligt 6 el-
ler 7 § mot att informationen lämnas ut.

Miljöinformationen skall lämnas i den form som begärs, utom när infor-

mationen redan finns tillgänglig i annan form eller det är rimligt att den görs
tillgänglig i en annan form. Om informationen lämnas i annan form än som
begärts, skall skälen för detta anges.

Den som lämnar miljöinformation enligt denna lag får ta ut skälig ersätt-

ning för de kostnader som är förenade med utlämnandet. Ersättningens stor-
lek och eventuella betalningsvillkor skall framgå av en i förväg fastställd
taxa.

4 § Miljöinformationen skall lämnas så snart som möjligt, dock senast en
månad efter det att informationen begärts. Om informationen är så omfat-

1 Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om
allmänhetens tillgång till miljöinformation och upphävande av rådets direktiv 90/313/
EEG (EUT L 41, 14.2.2003 s. 26, Celex 32003L0004).

SFS 2005:181

Utkom från trycket
den 19 april 2005

background image

2

SFS 2005:181

tande eller komplicerad att tidsfristen behöver förlängas, får den förlängas
till högst två månader. Den som begärt informationen skall underrättas om
förlängningen och skälen för denna.

Om en begäran är alltför allmänt formulerad skall den som begärt infor-

mationen inom den tid som anges i första stycket uppmanas att precisera sin
begäran. Den som innehar eller förvarar informationen bör bistå med upp-
lysningar om hur begäran kan preciseras.

5 § Den som innehar eller förvarar miljöinformation som omfattas av
denna lag skall hålla informationen ordnad på ett överskådligt sätt.

Om den begärda informationen inte finns hos den som begäran riktats till

bör denne om möjligt upplysa om var den önskade informationen kan fin-
nas.

6 § En begäran om miljöinformation får avslås om

1. informationen inte finns hos den som begäran riktats till,
2. begäran är uppenbart orimlig eller för allmänt hållen,
3. begäran avser material som inte har färdigställts, eller
4. begäran avser interna meddelanden och hänsynen till allmänhetens in-

tresse av att få ta del av informationen inte medför att informationen bör
lämnas ut.

7 § En begäran om miljöinformation får avslås helt eller delvis om ett ut-
lämnande

1. kan medföra skada för en myndighets verksamhet för inspektion, kon-

troll eller annan tillsyn eller en myndighets möjligheter att förebygga eller
beivra brott,

2. kan skada internationella förbindelser, allmän säkerhet eller det natio-

nella försvaret,

3. avser kommersiell eller industriell information och utlämnandet kan

antas medföra att en enskild lider ekonomisk skada,

4. kan skada immateriella rättigheter,
5. avser personuppgifter och ett utlämnande kan innebära men för den

som uppgifterna gäller, om denne inte har gett sitt medgivande till att infor-
mationen lämnas ut,

6. kan skada en enskilds personliga intressen, om denne tillhandahållit

den begärda informationen utan att vara skyldig att göra detta enligt lag eller
förordning, såvida inte denna person gett sitt medgivande till att informatio-
nen lämnas ut, eller

7. kan medföra negativa följder för skyddet av den miljö som informatio-

nen avser.

Begäran skall inte avslås om uppgifterna har så stor betydelse från miljö-

synpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgifterna väger över de in-
tressen som anges i första stycket 1�7.

Om en begäran avser uppgift om utsläpp i miljön får den inte avslås av

skäl som anges i första stycket 1, 3, 5, 6 eller 7.

8 § Ett beslut om avslag på en begäran om miljöinformation skall vara
skriftligt, om begäran är skriftlig eller om sökanden begär det. Beslutet skall
innehålla en motivering till avslaget och upplysning om hur det kan överkla-

background image

3

SFS 2005:181

gas. För beslut om avslag på en begäran om miljöinformation gäller samma
tidsfrister som i fråga om att lämna ut miljöinformation enligt 4 §. Om sö-
kanden efter det att beslutet har meddelats muntligt anger att han eller hon
avser att överklaga beslutet skall beslutet meddelas skriftligt.

9 § Ett beslut varigenom en begäran om miljöinformation helt eller delvis
har avslagits får överklagas av sökanden. Beslutet överklagas hos kammar-
rätten.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MONA SAHLIN
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.