SFS 1975:730

750730.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:730

om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och

utkom från trycket

avloppsanläggningar;

den 3 sept. 1975

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens besluU föreskrives i fråga om lage n (1970:244) om all­

männa vatten- och avloppsanläggningar^

dels att i 35, 36 och 43 § § ordet "Konungen" skall byt as ut mot "rege­

ringen",

dels att 34 § skall ha nedan angivna lydelse.

34 § Den som deltagit i undersökning enligt 20 § får ej obehörigen röja el­
ler nyttja yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fått kun­

skap om.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 197 6.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

' Senaste lydelse av 35 § 1971: 645.

Per Jermsten
(Justitiedepartementet)

r '

v V; ⬢

1437

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.