SFS 1976:839

760839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:839

Lag

om statens va-nämnd;

Utkom från trycket

den 7 dec, 1976

utfärdad den 25 november 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

Inledande bestämmelse

1 § Statens va-nämnd prövar mål enligt lagen (1970: 244) om allmänna vat­

ten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen (1976: 838) om allmän­

na Qärrvärmeanläggningar.

Nämndens sammansättning m. m.

2 § Nämnden består av ordförande och fem andra ledamöter. Ordföranden

skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Av de övriga ledamöterna
skall en ha sakkunskap och erfarenhet i tekniska frågor avseende vatten

och avlopp eller Qärrvärme. Två ledamöter skall vara väl förtrogna med

förvaltning och skötsel av allmän va-anläggning eller med frågor avseende

leverans av gärrvärme. En ledamot skall vara väl förtrogen med bostads­

fastigheters va-förhållanden eller värmeförsörjning. En ledamot skall vara

väl förtrogen med va-förhållanden eller värmeförsöijning för annan bebyg­

gelse än bostäder.

I den utsträckning det behövs skall för ledamot finnas ersättare. Bestäm­

melserna om ledamot gäller även ersättare.

3 § Regeringen förordnar ordförande, övriga ledamöter och ersättare i
nämnden. Ledamot förordnas för viss tid.

4 § Ledamot i nä mnden skall vara myndig svensk medborgare.

5 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare äger
motsvarande tillämpning på ledamot i nä mnden.

6 § Nämnden är beslutför med ordföranden ensam

1. vid förberedande åtgärd samt vid prövning av fråga om avvisning el­

ler avskrivning av mål,

2. när talan i mål et medgivits eller partema endast begär stadfästelse av

förlikning, vid meddelande av beslut enligt 15 § samt vid p rövning av fråga

1786

I Prop. I97.V76; 149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19.

¬

background image

om återförvisning som a vses i 2 § lagen (1976: 841) om betalningsföreläg­
gande för fordringar som skall prövas av statens va-nämnd.

Handläggning som avses i första stycket 1 kan enligt uppdrag av ordfö­

randen också ombesörjas av annan lagfaren tjänsteman vid nämnde n, vil­
ken förordnats därtill av nämnden.

SFS 1976:839

7 § Rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistem ål äger motsvarande
tillämpning på avgörande av nämnden. Ordföranden skall dock säga sin
mening först.

Förfarandet vid nämnden

8 § Talan väckes hos nämnden genom ansökan, som skall vara skriftlig
och innehålla uppgift om parte mas namn och hemvist, den berörda fastig­

heten samt sökandens yrkande och gmndema för detta.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämn­

den förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej
föreläggandet, får ansökningen avvisas.

�&terkallas ansökan, avskrives målet.

9 § Om ej ansökningen omedelbart avvisas, skall nämnden bereda motpar­
ten tillfälle att inom tid som nämnden utsätter skriftligen yttra sig över den.

Vid behov skall nämnden förans talta om ytterligare skriftväxling.

10 § Nämnden skall hålla förhandling, om det ej är uppenbart att förhand­
ling ej behövs för frågans avgörande. Förhandling skall hållas på plats som
är välbelägen för partema.

Underlåter sökanden att på kallelse infinna sig till förhandling, skall må­

let avskrivas. Motparten kan vid vite föreläggas att inställa sig.

11 § Nämnden skall klarlägga tvistefrågoma, vara verksam för att målet
utredes och söka förlika partema.

12 § Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan nämnden eller, efter

förordnande av ordföranden, ledamot i nämnden verkställa besiktning på

platsen. Partema skall på lämpligt sätt underrättas om tiden för besiktning­
en.

Lämnar part ej frivilligt tillfälle till besiktning eller till granskning av

handling som är av betydelse för tvisten får nämnden förelägga honom vi­
te.

Vid behov kan nämnden anlita sakkunnig för särskild utredning. Den

sakkunnige har rätt till skälig ersätt ning av allmänna medel enligt nämn­
dens bestämmande.

13 § Nämnden kan inkalla i saken insatt person för att höras i målet. Före­
läggande får meddelas honom att inställa sig vid vite. Ersättning för instäl­
lelsen utgår av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen med­
delar.

14 § I mål angående inlösen eller ersättning enligt 15 eller 16 § lagen

1787

¬

background image

SFS 1976: 839

(1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt 15 eller 16 §

lagen (1976: 838) om allmänna fjärrvärmeanläggningar skall huvudmannen
svara för kostnaderna på ömse sidor vid nämnden. Dock skall 18 ka p, 6
och 8 §§ rättegångsbalken äga motsvarande tillämpning.

I a nnat mål än som avses i för sta stycket kan part på begäran tillerkän­

nas ersättning av motparten för kostnad vid n ämnden, om det finns särskil­

da skäl för det.

15 § Nämnden kan på begäran av part och efter att ha lämnat andra parten

tillfälle att yttra sig förordna om vad som skall gälla för tiden till dess slut­
ligt avgörande föreligger i målet. Beslut, varigenom sådant förordnande

meddelats, länder genast till efterrättelse som domstols lagakraftägande
dom men kan när som helst återkallas av nämnden.

16 § Om part kan föra talan mot beslut av nämnden skall i de tta anges vad
parten därvid har att iakttaga.

Beslut skall meddelas snarast möjligt sedan utredningen avslutats.

Beslut tillställes part genom nämndens försorg.

17 § Vid nämndens sammanträden och vid besiktning föres protokoll.

Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken om offentlighet vid domstol

gäller i tillämpliga delar.

Nämnden är berättigad att för sina sammanträden förfoga över behövli­

ga lokaler i domstolsbyggnad eller annan allmän byggnad, som ej är för till­
fället upptagen för sitt huvudsakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlo­

kal. Uppkommer särskilda kostnader skall de ersättas.

18 § Skall inlaga, kallelse, föreläggande, beslut eller annan handling enligt
bestämmelse i de nna lag eller eljest tillställas part, sker det genom delgiv­
ning.

Om beslut är sådant som avses i 16 § fö rsta stycket, skall beslutet delges

part, som beslutet gått emot, på samma sätt som stämning i tvi stemål.

Fullföljd av talan

19 § Talan mot beslut av nämnden, som innebär avgörande av saken, fö­

res genom vad. Detsamma gäller i fråga om beslut, varigenom nämnden i

samband med avgörande av saken utlåtit sig om ersättning enligt 14 §. Sär­
skild vadeanmälan behövs ej.

Mot nämndens beslut, varigenom nämnden avvisat ansökan, avskrivit

mål, utlåtit sig om ersättning enligt 12 § tredje stycket eller 13 § eller i an- '
nat fall än som avses i fö rsta stycket utlåtit sig om ersättning enligt 14 § el­

ler utlåtit sig i fråg a som avses i 15 § , föres talan genom besvär. Mot annat
av nämnden meddelat beslut som ej innebär avgörande av saken får talan
föras endast i s amband med sådan talan som avses i fö rsta stycket första

punkten.

Beslut av nämnden får verkställas som domstols dom.

20 § Talan mot nämndens beslut föres hos Svea hovrätt. Målet prövas av

1788

hovrätten i de ss sammansättning som vattenövcrdomstol.

¬

background image

Vadeinlaga och besvä rshandiing skall ha kommit in ti ll hovr ätten ino m

SFS 1976:839

tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Har handlingen
kommit in till nämnden, utgör detta ej hinder mot att talan upptages till
prövning, om handlingen kommit in till nämnden före fullföljdstidens ut­

gång. Det ankom mer på ho vrätten att avgöra huruvida hinder mot talans

prövning föreligger.

21 § Beträffande rättegången i hovrätten gäller, m ed de avvikelser som föl­
jer av 20 och 22 §§, i tillämpli ga delar vad som är föreskrivet i rättegångs­

balken om tvistemål och om besvär.

22 § Om ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken skall
huvudmannen i mål som anges i 14 § första stycket alltid själv bära såväl

sina egna kostnader som kostnad vilken åsamkas motparten genom att hu­

vudmannen fullföljt talan.

23 § Bestämmelserna i 2 1 och 22 §§ gäl ler i tilläm pliga delar rättegången i
högsta domstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.