SFS 1980:208

800208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:208 Lag

Utkom från trycket
den 20 maj 1980

376

om ändring i lagen (197 0:244) om allmänna vatten- och

avloppsanläggningar;

Ii

Gli

utfärdad den 30 april 1980.

Ulf

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § lagen (1970:244) om allmän­

na vatten- och avloppsanläggningar^ skall ha ne dan angivna lydelse.

34 § Den som deltar eller har deltagit i undersökning enligt 20 § fär inte

obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid har fått veta om enskildas af-

fars- eller driftförhållanden. Vad nu har sagts gäller även syssloman med

avseende på vad han har erfarit på grund av sitt uppdrag.

1 det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i s ekre­

tesslagen (1980:100).

sk;

A)

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

L;

or

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

Ulf

SV£

c

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.