SFS 1983:302

830302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:302

om ändring i lagen (1970:244) om aMmänna vatten- och

utkom från trycket

den 27 maj 1983

utfärdad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1970:244) om

allmänna vatten- och avloppsanläggningar^

dels att i 32 § ordet "hälsovårdsnämnd" skall bytas ut mot "miljö- och

hälsoskyddsnämnd",

dels att 2, 12 och 31 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Behöver med hänsyn till häl soskyddet vattenförsörjning och avlopp
för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större sammanhang,
skall kommunen söija för eller tillse, att allmän va-anläggning kommer till •
stånd, så snart det kan ske.

Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen att fullgöra skyldighet

enligt första stycket.

12 § Allmän va-anläggning skall utföras så att hälsoskyddets intresse

tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som kräves för att

den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.

Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenförsörjning eller

endast för avlopp, skall anläggningen avpassas efter detta.

Allmän va-anläggning får ej inrättas i strid mot fastställd plan eller

bestämmelser för markens bebyggande eller så att ändamålsenlig bebyg­

gelse eller lämplig planläggning försvåras.

Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla

anläggningen och i övrigt sörja för att den på tillfredsställande sätt fyller
sitt ändamål.

' Prop. 1982/83: 111. SoU 28, rskr 263.

^ Lagen omtrycki 1976: 842.

721

46-SFS 1983

¬

background image

SFS 1983:302

^ ^^^•^nläggning, som drives eller skall drivas av annan än kommun,

kan på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen, om det

finns behov av anläggningen från hälsoskyddssynpunkt eller från annan

^Imän synpunkt.

För bifall till an sökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna

och att sökanden såväl i ekono miskt avseende som i övrigt har förutsätt­

ningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen.

Länsstyrelsen kan bestämma visst område, utöver vilket anläggningens

verksamhetsområde ej far utsträckas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.