SFS 1986:1129

861129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1129

om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och

utkom från trycket

avloppsanläggningar;

'len 19 december 1986

utfärdad den 4 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1970: 244) om allmänna

vatten- och avloppsanläggningar^ skall ha följande lydelse.

3 § Bestämmelserna i 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) om

vem so m i vissa fal l skall anses som ägar e av fastighet gäller också vid
tillämpningen av d enna lag.

' Prop. 1986/87:30, SkU 5, rskr. 40.

^ Lagen omtryckt 1976:842.

2093

¬

background image

J,;

\

"

' i

SFS 1986:1129

Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än

fastighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad somi
lagen föreskrives om fastighetsägare.

i

När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastig-:

het i denna lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till I

marken. Vad som i lagen föreskrives om ägare av fastighet skall därvid

gälla anläggningens ägare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 .

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.