SFS 1987:134

870134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lapn (1970:244) om allmänna vatten- och

ovInnncQnläcirfTninafir'

SFS 1987:134

^ - C3

-

'

Ulkom från tryi

avloppsanläggningar;

den 6 maj m i

utfärdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1970:244) om

allmänna vatten- och avloppsanläggningar

dels att 9, 10, 12, 18, 25 och 37 §§ skall ha fö ljande lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 29 a och 38 §§, av

följande lydelse.

9 § �gare av fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområ­
de skall betala avgifter till hu vudmannen, om fastigheten behöver anord­

ningar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet inte kan med större

fördel tillgodoses på annat sätt än genom anläggningen. För obebyggd
fastighet, som enligt en detaljplan är avsedd för bebyggande, skall, om inte

särskilda skäl föranleder annat, behovet av anordningar för vattenförsörj­
ning och avlopp bedömas som om fastigheten var bebyggd enligt planen.

Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelse-

punkt som anges i 13 § och und errättat fastighetsägaren därom.

10 § Utöver vad som följer av 9 § har huvudmannen för en allmän va-
anläggning rätt a tt av ägare till sådan fastighet inom en detaljplan som är
avsedd för bebyggande ta ut avgift för att vatten från allmänna platser inom

planområdet avleds genom anläggningen.

Avgift får inte tas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda.

12

Allmän va-anläggning skall utföras så att hälsoskyddets intresse

tillgodoses. Den skall vara fö rsedd med de anordningar som kräves för att
den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.

Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenförsörjning eller

endast för avlopp, skall anläggningen avpassas efter detta.

En allmän va-anläggning får inte inrättas i strid mot deta ljplan, områdes­

bestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyggande eller så

att ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning försvåras. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

' Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr. 126.

^ Senaste lydelse 1983: 302.

353

12-SFS 1987

¬

background image

\

SFS 1987:134

Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla

anläggningen och i övrigt söija för att den på tillfredsställande sätt fyller

sitt ändamål.

18 § Regler om beskaffenhet av va-installation och utförande av installa­

tionsarbete finns i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd av nämnda

lag meddelade föreskrifter.

25 § Avgifter enligt 10 § får ej överskrida huvudmannens kostnad för att

vatten genom anläggningen avleds från allmänna platser inom det område
varom är fråga. I den mån omfattningen av platserna uppenbarligen över­

stiger områdets eget behov, skall kostnaden bäras av den som svarar för
att platserna ställs i ordning och underhålls.

29 a § Om avgift har betalats för utförande av en allmän va-anläggning

enligt denna lag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommu­

nen skyldig att betala tillbaka avgiften i de n mån skada uppkommer för

ägaren av fastigheten genom att han, på grund av att bygglov vägras, inte

kan använda fasligheten så som förutsattes när avgiften betalades.

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen

(1975:635) från den dag fastighetsägaren betalade avgiften.

37 § Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15

eller 16 § samt mål som rör tvist mellan huvudman och fastighetsäg are om

1. rätt att bruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift

bidraga till kostnad erna för sådan anläggning,

2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa,
3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan huvud­

man och fastighetsägare,

4. villkor för brukande av allmän va-anläggning i den mån allmänna

bestämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas,

5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning,
6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29, 29 a eller 30 §,

7. annan va-fråga, som avses i denna lag.

38

Talan om återbetalning enligt 29 a § skall väckas inom två å r från

det att beslutet på vilket talan grundas vann laga kraft. Talan får dock

väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987,

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

354

' Förutvarande 38 § upphävd genom 197 6: 842.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.