SFS 1955:314

550314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

sv

ORFATTNINGS SAMLING

⬢ Nr 311' 316

Utkom från trycket den 14 juni 1955

Nr 314

Lag

om allmänna vatten- ocli avloppsanläggningar;

given Stockholms slott den 3 juni 1955.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

se n d e s Konung, göra ve t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

t förordna som följer,

^1? '

Inledande bestämmelser.

1 §.

VMed al lmän vatten- och avloppsanläggning förstås i denna lag anläggning,

m har till ändamål att bereda vattenförsörjning och avlopp för bostäder

er annan bebyggelse och som omhänderhaves av kommun eller, där den

händerhaves av annan än kommun, jämlikt 2 § förklarats för allmän.

Den som omhänderhar allmän vatten- och avloppsanläggning benämnes

äggningens huvudman. Det område som anläggningen omfattar eller är

sedd att omfatta kallas verksamhetsområdet.

2 §.

Vatten- och avloppsanläggning, som skall omhänderhavas av annan än

mmun, må av länsstyrelsen på framställning av denne förklaras för all-

"n, såframt anläggningen med hänsyn till bebyggelsens omfattning, de

nitära förhållandena och omständigheterna i övrigt prövas vara av väsent-

betydelse ur allmän synpunkt.

Förklaring som i första stycket sägs må allenast lämnas såframt den eller

kommuner, varest anläggningen skall hava sitt verksamhetsområde, sam-

kt därtill och anläggningens tilltänkta huvudman innehar eller på grund

⬢utfästelse från kommun eller annan kan antagas komma att förfoga över

del till fullgörande av sina förpliktelser såsom huvudman.

Länsstyrelsen må bestämma visst område, utöver vilket anläggningens

rksamhetsområde ej får utsträckas.

3 §.

är till förekommande av sanitär olägenhet påkallas, att vattenförsörj-

g och avlopp för visst område ordnas i ett större sammanhang, ankom-

er på kommunen att ombesörja eller tillse, att allmän vatten- och avlopps-

äggning kommer till stånd så snart omständigheterna det medgiva. För­

mas det, må länsstyrelsen giva kommunen åläggande därom.

4 §.

llmän vatten- och avloppsanläggning skall utföras med tillbörlig hänsyn

allmänna sanitära intressen och i övrigt på det sätt dess ändamål kräver.

rop. 1955: 121; L^U 18; Rskr 2(52.

57024. Svensk författningssamling 1955, Nr 314�316

¬

background image

594

1955 ⬢

Erfordras för \nss bebyggelse anordningar allenast för vattenförsörj

eller allenast för avlopp, skall anläggningen lämpas därefter.

Inom område, för vilket enligt fastställd generalplan, stadsplan eller b

nadsplan eller på annan grund särskilda bestämmelser med avseend

markens bebyggande gälla, må allmän vatten- och avloppsanläggning ejv

föras så, att områdets ändamålsenliga bebyggande försvåras eller s

med bestämmelserna eljest motverkas. Inom område, för vilket regionp ä

fastställts, skall ock denna beaktas.

5 §.

Med den inskränkning, som kan följa av föresla-ift enligt 2 § tredje s

ket, tillkommer det huvudmannen för allmän vatten- och avloppsanläggni

att bestämma dess verksamhetsområde. Länsstyrelsen äger dock på fr

ställning av kommun ålägga huvudmannen att i verksamhetsområdet in

sådan bebyggelse inom kommunen, för vilken vattenförsörjning och avlo

ej kunna med större fördel ordnas på annat sätt. önskar huvudmannen,,

verksamhetsområdet skall omfatta bebyggelse, som ingår eller avses sko

ingå i verksamhetsområdet för annan bef^intlig e ller planerad allmän vätte

och avloppsanläggning, skall länsstyrelsen, såframt överenskommelse ej k

träffas, bestämma till vilken anläggning bebyggelsen skall hänföras.

,

Uppgift om verksamhetsområdets omfattning i den mån beslutet härö

träffats av huvudmannen skall av denne insändas till länsstyrelsen.

Anslutningsrätt och anslutningstvång.

6 §.

Fastighet, som ligger inom verksamhetsområdet för allmän vatten- o

avloppsanläggning och behöver anordningar för vattenförsörjning och ay

lopp, skall när det begäres av huvudmannen eller av fastighetens ägare a'

slutas till anläggningen, såframt ej ändamålet med sådan anslutning

med större fördel för fastigheten vinnas på annat sätt.

Vad i första stycket stadgas utgör ej binder för anläggningens huvudm

att förlägga arbeten, som föranledas av viss fastighets anslutning, till tjä;

lig årstid och att utföra arbeten för anslutning av ett flertal fastigheter

lämplig ordningsföljd. Skall ledning läggas i gata, väg eller annan allm"

plats, är huvudmannen berättigad till det anstånd med ledningens utför

de, som påkallas av att andra arbeten skola utföras å samma plats.

Vägras anslutning, när sådan enligt denna paragraf skall ske, må lä

styrelsen på framställning av den som begär anslutningen giva åläggan

därom.

,

V

Vissa med allmän vatten- och avloppsanläggning förenade rättigheter o

skyldigheter.

Allmän vatten- och avloppsanläggning skall, då den upplåtes till beg

nande, vara försedd med de anordningar, som erfordras för att den sk

på ett tillfredsställande sätt tjäna sitt ändamål, såsom brunnar, pu

och reningsverk samt rörledningar. Huvudmannen äger dock bestäm

att servisledningar icke eller endast till viss del skola ingå i anläggnin

Till anläggningen räknas icke ledningar och andra anordningar ib

byggnad, som är ansluten till anläggningen, ej heller rännstenar och V

diken.

-

¬

background image

.

. m SU

595

s §.

innas för fastighet, som anslutes till anläggningen, anordningar för vat-

örsörjning eller avlopp, vilka kunna användas för anläggningen, är äga-

h av anordningarna pliktig att på yrkande av huvudmannen låta dem in-

rlivas med anläggningen mot skälig ersättning.

9 §.

Anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som genom tilUiomsten

v anläggningen blir onyttig, skall av huvudmannen ersättas i den mån det

rövas skäligt med hänsyn till anordningens ålder, det skick vari den be-

' ner sig, den fördel, som f�r fastigheten vinnes genom anslutningen, samt

mständigheterna i övrigt.

10 §.

;'Huvudmannen är pliktig att, så länge behovet av anläggningen kvarstår,

derhålla den och i övrigt sörja för att den på tillfredsställande sätt fyller

tt ändamål.

Nyttjandet av allmän vatten- och avloppsanläggning.

11 §.

Rörledningar, kranar och andra anordningar, som för fastighet, ansluten

'11 al lmän vatten- och avloppsanläggning, kopplas till denna, skola hållas

sådant skick, att fara ej uppstår för driftsavbrott eller annan olägenhet

'd anläggningens begagnande. När så erfordras, skall tillfälle beredas hu-

udmannen och hans folk att undersöka sådana anordningar.

12 §.

; I avloppsledning må ej utsläppas ämne, som genom frätning, slamhild-

ing eller på annat sätt kan skada anläggningen.

Anläggningen skall i övrigt för ansluten fastighets behov brukas med nö-

ig försiktighet, så att olägenhet för andra till anläggningen anslutna fas-

⬢gheter och för huvudmannen såvitt möjligt undvikes. Huvudmannen äger

eddela de närmare föreskrifter i detta hänseende, som må finnas erfor-

erliga. Sådana föreskrifter skola, där de ej föranletts av reparationsarbete

r annat tillfälligt förhållande, underställas länsstyrelsens prövning.

13 §.

�&sidosätter någon vad som åligger honom enligt bestämmelserna i 11

ler 12 § eller enligt föreskrifter, som meddelats med stöd av sistnämnda

agraf, är han pliktig att ersätta därav föranledd skada.

Avgifter.

14 §.

Till täckande av nödiga kostnader för utförande samt underhåll och drift

v allmän vatten- och avloppsanläggning må avgifter uttagas av de fastig-

ter, vilka anslutits till anläggningen.

iLåter huvudmannen, i syfte att anläggningen framdeles skall kunna ut-

äckas till ytterligare bebyggelse, utföra anläggningen på väsentligen an-

t sätt än som eljest skulle hava skett, må därav föranledd merkostnad ej

om avgifter uttagas, innan utvidgningen kommer till stånd.

;Kostnaderna för avledande genom anläggningen av vatten från gator, vä-

och andra allmänna platser inom område under stadsplan eller hygg-

splan må täckas genom avgifter å tomter och andra för bebyggande av-

' da fastigheter inom området. I den mån omfattningen av dessa platser

¬

background image

596

1955 . Nr

"'

'i .

uppenbarligen överstiger områdets eget behov, skall dock kostnaden bäras'

den, som bar att svara för iordningställande och underhåll av platserna.

15 §.

Avgifterna å de särskilda fastigheterna skola stå i skäligt förhållande '

fastigheternas större eller mindre nytta av anläggningen.

Där på grund av bebyggelsens lokalisering, terrängförliållandena ell

andra omständigheter kostnaden för anslutning till anläggningen av vi

eller vissa fastigheter är avsevärt högre eller lägre än för övriga fastighete

må avgifterna anpassas med hänsyn därtill.

�& va rje fastighet må läggas kostnad för servisledningar och andra för fa

tigheten särskilt avsedda anordningar. Fastighet, som anslutits allenast t

vattenförsörjning eller allenast för avlopp, må ej betungas med kostna

som belöper å anordningar för det andra ändamålet.

16 §.

Avgift skall utgå enligt taxa, som av huvudmannen utformas i överen

stämmelse med de i 14 och 15 §§ stadgade grunderna. Avgiftsskyldighete

må uppdelas att avse dels engångsavgift och dels årliga eller på annat sä

periodiska avgifter.

Engångsavgift må ej sättas högre än till vad som svarar mot fastigheten

andel i kostnaden för anläggningens utförande. Uppgår engångsavgift "

belopp, som kan anses betungande med hänsyn till fastighetens ekonomisk

härkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens ägare det begär

samt nöjaktig säkerhet ställes, avgiftsskyldigheten fördelas på årliga inbe­

talningar under viss tid, högst tio år. �& oguldet helopp må räknas skälig

ränta.

!

Särskilda bestämmelser om anläggningar, som omhänderhavas av annan

än kommun,

17 §.

För allmän vatten- och avloppsanläggning, som omhänderhaves av annan

än kommun, må koramun, inom vilken anläggningen har sitt verksamhets­

område, utse lämplig person att vara tillsyningsman.

Tillsyningsmannen äger rätt att vinna tillträde till alla delar av anlägg-^

ningen samt att granska räJcenskaper och andra handlingar rörande denn

Han skall årligen till kommunen avgiva berättelse över sin tillsyn.

Förekommer förhållande, som påkallar ingripande av länsstyrelsen, häl-'

sovårdsnämnden eller annan myndighet, skall tillsyningsmannen göra an-'

mälan därom.

18 §.

Kan med skäl antagas, att viss eller vissa fastigheters intressen åsidosä

tas eller att med anläggningen förenade angelägenheter eljest försumm

eller handhavas på mindre lämpligt sätt, må länsstyrelsen förordna sysslo

man att i huvudmannens ställe och för dennes räkning handhava anlägg

ningen och därmed förenade angelägenheter. Syssloman, som nu sagts, må

när förhållandena därtill föranleda av länsstyrelsen entledigas från upp

draget.

Sysslomannen äger åtnjuta arvode av anläggningens huvudman med b

lopp, som bestämmes av länsstyrelsen.

¬

background image

Nr 314

597

Vissa bestämmelser om prövnmgen av frågor enligt denna lag.

19 §.

�rende, som enligt denna lag skall handläggas av länsstyrelse, upptages

länsstyrelsen i det län, där anläggningen huvudsakligen har eller skall

va sitt verksamhetsområde.

'

20 §.

�ro för fullgörandet av uppgifter, vilka enligt denna lag ankomma på

sstyrelse, särskilda undersökningar erforderliga, må länsstyrelsen vid be-

V anlita sakkunnigt biträde därtill. Biträdet äger för uppdraget och därmed

renade utgifter njuta ersättning med belopp, som bestämmes av länssty-

isen. Ersättningen skall gäldas av huvudmannen för den anläggning, som

ses med den väckta frågan, eller, om frågan ej avser befintlig eller plane-

d anläggning, av kommunen. Har kostnad föranletts av viss sakägares

' kände eller bestridande, må, om så prövas skäligt, denne åläggas att gälda

stnaden.

21 §.

beslut om åläggande enligt 3 eller 6 § eller om fastställande av före-

; ifter enligt 12 § äger länsstyrelsen stadga vite.

22 §.

'över länsstyrelses beslut enligt denna lag må talan föras hos Konungen

énom besvär.

23 §.

Tvist i fråga, som avses i denna lag, skall där annat ej är stadgat upp­

gås och prövas av allmänna underrätten i den ort, där anläggningen hu-

dsakligen har sitt verksamhetsområde.

I mål rörande tillämpning av 8 eller 9 § skall huvudmannen vidkännas å

mse sidor uppkomna kostnader, såframt ej rätten med hänsyn till om-

tändigheterna finner skäligt annorlunda förordna.

f

Slutbestämmelser.

24 §.

.Vad i denna lag stadgas angående fastighet skall, när omständigheterna

ranleda därtill, tillämpas jämväl å sådan byggnad eller industriell anlägg-

ng, som tillhör annan än ägaren till grunden.

⬢'

25 §.

ör fullgörande av förpliktelse, som enligt denna lag åvilar fastighet,

yarar, där annat ej avtalats, fastighetens ägare. Såsom ägare svarar den

pm en ligt kommunalskattelagen är i ägares ställe skyldig att erlägga skatt

"r garantibelopp för fastigheten.

^ Ny ä gare eller innehavare svarar ej för avgift, som förfaller till betalning,

an han skall tillträda fastigheten.

26 §.

,, Vad i denna lag sägs om kommun skall ock gälla municipalsamliälle, var-

t byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning.

'i)enna lag träder i kraft den 1 juli 1955.

Lagen skall äga tillämpning å anläggning, som utförts före ikraftträdan-

t, såframt den omhänderhaves av kommun eller, där den omhänderhaves

v annan än kommun, länsstyrelsen förklarat anläggningen för allmän,

"nsstyrelsens prövning skall ske enligt de i 2 § angivna grunderna; dock

\

¬

background image

598

1955 . Nr 31 '

erfordras ej samtycke av den eller de kommuner, där anläggningen

hava sitt verksamhetsområde.

Kostnad som före lagens ikraftträdande nedlagts på anläggning, å vilk

lagen enligt vad nu sagts skall äga tillämpning, må ej genom avgifter ut

gas i vidare mån än detta kunnat ske enligt den före ikraftträdandet g

lande rätten och för anläggningen meddelade särskilda föreskrifter ell

följer av vad som stadgas i övergångsbestämmelserna till lagen denna d

om ändring i byggnadslagen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterme

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. si

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN ZETTERBERG

03

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.