SFS 2017:749 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 2017:749 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
170749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 § och rubriken närmast före 57 §

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ha följande lydelse.

Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)

57 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta
driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på
affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:749

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.