SFS 1993:417 Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

SFS 1993_417 Lag om ändring i lagen (1970_244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:417 Lag

om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar;

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 och 21 §§ lagen (1970:244) om

allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ha följande lydelse.

12 §2 En allmän va-anläggning skall utföras och drivas så att den uppfyl-

ler de krav som från miljö- och hälsoskyddssynpunkt skall tillgodoses. Den
skall vara försedd med de anordningar som krävs för att den skall fylla sitt
ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. Om för viss bebyggel-
se anordningar behövs endast för vattenförsörjning eller för avlopp, skall
anläggningen avpassas efter detta.

En allmän va-anläggning får inte inrättas i strid mot detaljplan, områ-

desbestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyggande eller
så att ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning försvåras. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelse göras.

Så länge en allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla

anläggningen och i övrigt se till att den på tillfredsställande sätt fyller sitt
ändamål.

21 §3 En allmän va-anläggning skall brukas så att det inte uppkommer
olägenhet för huvudmannen eller annan samt så att det inte uppstår
svårigheter för huvudmannen att uppfylla kraven från miljö- och hälso-
skyddssynpunkt eller att i övrigt uppfylla sina åligganden enligt lag eller
annan författning eller enligt avtal.

1042

1

Prop. 1992/93: 180, bet. 1992/93: JoU 14, rskr. 1992/93:344

2

Senaste lydelse 1987: 134.

3

Senaste lydelse 1976:842.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GÖREL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

SFS 1993:417

1043

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.