SFS 1996:508 Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 1996:508 Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
SFS 1996_508 Lag om ändring i lagen (1970_244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:508
Utkom från trycket
den 11 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och
avloppsanläggningar;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8, 26 och 37 §§ lagen (1970:244)

om allmänna vatten- och avloppsanläggningar2 skall ha följande lydelse.

8 § Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av
fastighet inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om
fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt
behovet ej kan med större fördel tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är
dock berättigad till det anstånd med utförandet av de för brukandet nöd-
vändiga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej
skall väsentligt försvåras.

Huvudmannen är, trots bestämmelserna i första stycket, inte skyldig att

låta en fastighet kopplas till en allmän va-anläggning innan engångsavgift
enligt 27 § har betalats eller, om avgiften skall fördelas, innan godtagbar
säkerhet ställts.

26 § Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig
och rättvis grund.

Om kostnaden för en viss fastighets eller vissa fastigheters vattenför-

sörjning eller avlopp på grund av särskilda förhållanden i beaktansvärd
omfattning avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet,
bestäms engångsavgift med hänsyn till dessa skillnader.

1

Prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12, rskr. 1995/96:268.

2

Lagen omtryckt 1976:842.

779

background image

SFS 1996:508

Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet av en tillfreds-

ställande avloppsrening eller av andra skäl under en viss mindre del av året
behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär vid en allmän va-
anläggning, får periodiska avgifter för den delen av året bestämmas med
tillämpning av en taxenivå som är högst dubbelt så hög som den som till-
lämpas för huvuddelen av året.

37 §3 Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15
eller 16 §, mål enligt 29 a § om återbetalning av avgift samt mål som rör
tvist mellan huvudman och fastighetsägare om

1. rätt att bruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift

bidraga till kostnaderna för sådan anläggning,

2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa,
3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan huvudman

och fastighetsägare,

4. villkor för brukande av allmän va-anläggning i den mån allmänna be-

stämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas,

5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning,
6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29 eller 30 §,
7. annan va-fråga, som avses i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Miljödepartementet)

3

Senaste lydelse 1987:134.

780

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.