SFS 2009:515 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 2009:515 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
090515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 § lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster ska ha följande lydelse.

42 §

Den som deltar eller har deltagit i en undersökning eller andra åtgär-

der enligt 41 § får inte obehörigen avslöja eller utnyttja information som vid
undersökningen kommit fram om enskildas affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:515

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.