SFS 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 2006:412 Lag om allmänna vattentjänster
060412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om allmänna vattentjänster;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörj-
ning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön.

2 § I denna lag avses med

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal

hushållsanvändning,

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med

samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten
eller bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse,

allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett

rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenför-

sörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera

vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän va-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förord-
nande,

va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte in-

går i en allmän va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastig-
heters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopp-
las till en allmän va-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-in-

stallation,

1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.

SFS 2006:412

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:412

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen

(1987:10) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av de-
taljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna

en allmän va-anläggning,

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhålls-

kostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en all-
män va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

3 § Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt
bestämmande inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller
tillsammans med en eller flera andra kommuner

1. helt äger anläggningen,
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den el-

ler de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfo-
gar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska
personer som helt äger anläggningen,

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen

för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som

helt äger anläggningen.

4 § Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall det som i
lagen gäller i fråga om en fastighet också tillämpas i fråga om en byggnad
eller annan anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall skall det
som i lagen sägs om fastighetsägaren tillämpas på byggnadens eller anlägg-
ningens ägare.

5 § Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudman-
nen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna
lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön be-
höver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vat-

tentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

En allmän va-anläggnings verksamhetsområde

7 § Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall
det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

8 § Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera fastigheter som
ingår i en samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas
så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.

background image

3

SFS 2006:412

Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet bestämmas med

avvikelse från kravet i första stycket.

9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse
som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som av-
ses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fast-
igheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet
får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörj-
ning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som
kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ordnandet och driften av en allmän va-anläggning

10 § En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller
de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresur-
ser.

När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den

ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av
anläggningen kan tillgodoses.

11 § En allmän va-anläggning får inte ordnas

1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser

om hur marken skall bebyggas, eller

2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig plan-

läggning.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock min-

dre avvikelser göras.

12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls
genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen
för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en
förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara
närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren

om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till
fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastig-
heten.

13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna

1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp

från varje förbindelsepunkt,

2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbin-

delsepunkt, och

3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna

fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.

Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken,

rännstenar, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar
med den allmänna va-anläggningen.

background image

4

SFS 2006:412

14 § Huvudmannen skall se till att berörda fastighetsägare i skälig tid un-
derrättas om planerade vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar
av förutsättningarna för att använda va-anläggningen.

15 § Huvudmannen får upplåta åt någon annan att sköta driften av va-an-
läggningen.

Fastighetsägares rätt att använda en allmän va-anläggning

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om
fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat

sätt.

17 § Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings-
eller utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall
kunna använda va-anläggningen, om arbetena

1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle

väsentligt försvåras, och

2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan.

18 § Trots 16 § är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas
eller vara kopplad till va-anläggningen

1. innan fastighetsägaren har betalat den anläggningsavgift som är be-

stämd enligt 34 § eller lämnat en godtagbar säkerhet, eller

2. om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Särskilda anordningar för användningen av en allmän
va-anläggning

19 § Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anord-
ningar som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller
utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna an-
vända va-anläggningen.

Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mät-

ning, skall huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för
mätningen.

20 § En fastighetsägare är skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en
sådan anordning som avses i 19 §.

Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot

skada samt vid behov svara för dess elförsörjning.

Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar

till huvudmannen.

Användningen av en allmän va-anläggning

21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett
sätt som innebär

background image

5

SFS 2006:412

1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skad-

ligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför
skada eller olägenhet,

2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anlägg-

ningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt
lag, annan författning eller avtal, eller

3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.

22 § Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållan-
den som i övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får
huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för an-
vändningen av va-anläggningen.

23 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får
meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anlägg-
ningar.

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

24 § En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning,
om fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en

vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas

till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god
hushållning med naturresurser.

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyg-

gelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras som om
fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller dock inte om
det finns särskilda skäl för en annan bedömning.

25 § En avgift enligt 24 § skall avse

1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelse-

punkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informe-
rat fastighetsägaren enligt 12 §, och

2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbin-

delsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

26 § Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala
en avgift för en allmän va-anläggning, om fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och
3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän plats-

mark.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va-

anläggningens verksamhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de
anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren
om detta.

background image

6

SFS 2006:412

27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och under-
hålls skall betala en avgift för en allmän va-anläggning, om

1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhets-

område, och

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hän-

syn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken,

från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortle-
dandet och informerat den som är avgiftsskyldig om detta.

28 § Avgifter enligt 24�27 §§ som avser bortledande av vatten skall även
täcka kostnaderna för den rening av vattnet som behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön.

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas

29 § Avgifter enligt 24�28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.

30 § Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostna-
der som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i an-

språk, och

5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma

behovet av avsättningens storlek.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att

täcka kostnaderna för den vattentjänsten.

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgifts-
skyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av sär-

skilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning av-
viker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestäm-
mas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som

avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt
med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastig-
hetsägarnas nytta av vattentjänsten.

32 § Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar
fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.

33 § Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är
lika oavsett när på året va-anläggningen används. Om det med hänsyn till
vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av

background image

7

SFS 2006:412

andra skäl behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär under en
viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid bestäm-
mas på beräkningsgrunder som innebär högre avgifter än under huvuddelen
av året.

34 § Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av
en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är för-
enligt med bestämmelserna i 30�33 §§.

Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt

huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.

Betalning av avgifterna

35 § Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens bestämmande beta-
las till kommunen eller huvudmannen.

Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på begäran. På obetalt

belopp skall ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) betalas från dagen för så-
dan begäran.

36 § En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp)
under en viss tid, längst tio år, om

1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bär-

kraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften

som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betal-
ning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning
skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag
till dess betalning sker.

37 § När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren betalningsansvarig för
avgifter som förfaller till betalning på tillträdesdagen eller senare, om inte
annat följer av andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter som är

hänförliga till tiden före den nya ägarens tillträde.

Avtal om avgifter

38 § Huvudmannen får komma överens med fastighetsägare och andra av-
giftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Inlösen av enskilda anläggningar m.m.

39 § Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhets-
område finns en enskild anläggning som kan användas i den allmänna va-an-
läggningen, är den som äger den enskilda anläggningen skyldig att, om hu-
vudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda anläggningen
ingå i den allmänna va-anläggningen.

background image

8

SFS 2006:412

40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ord-
nar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig
ersättning till den enskilda anläggningens ägare.

Tillträde för undersökning, installation och underhåll

41 § Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för
att

1. undersöka en va-installation och dess användning innan va-installatio-

nen kopplas till den allmänna va-anläggningen eller när det annars behövs
för att huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter, och

2. installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldigheter i fråga om

sådana särskilda anordningar som avses i 19 §.

Tystnadsplikt

42 § Den som deltar eller har deltagit i en undersökning eller andra åtgär-
der enligt 41 § får inte obehörigen avslöja eller utnyttja information som vid
undersökningen kommit fram om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Avstängning av vattenförsörjningen

43 § Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om

1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i

övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag,

2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rätt-

telse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och

5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit

rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

Skadeståndsansvar m.m.

44 § Om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde inskränks med
stöd av 9 §, skall huvudmannen ersätta fastighetsägaren eller ägaren av be-
byggelsen för den skada som inskränkningen medför. När ersättningen be-
stäms skall hänsyn tas till åtgärder som huvudmannen vidtagit för att tillgo-
dose fastighetens eller bebyggelsens fortsatta behov av vattenförsörjning
och avlopp.

45 § Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet
inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om

1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och

background image

9

SFS 2006:412

2. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas el-

ler ledas bort genom huvudmannens va-anläggning ytledes eller på annat
sätt trängt in på fastigheten.

46 § Om en fastighetsägare orsakas en skada på grund av att huvudmannen
på annat sätt än som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller åsidosatt en
skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, skall huvudmannen återställa det som rubbats eller fullgöra
det som eftersatts och ersätta skadan.

47 § Om huvudmannen orsakas en skada på grund av att en fastighetsägare
har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren
återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan.

48 § Skadestånd enligt denna lag skall avse personskada, sakskada och ren
förmögenhetsskada.

49 § Om en fastighetsägare har betalat en anläggningsavgift och det sedan
visar sig att fastigheten på grund av att bygglov vägras inte kan användas på
det sätt som förutsattes när avgiften betalades, skall kommunen återbetala
avgiften eller en del av den. �&terbetalningen skall göras i den mån det som
avgiften avsåg inte kommer att leda till motsvarande vattentjänster för fast-
igheten.

Kommunen skall betala ränta på återbetalningsbeloppet enligt 5 § räntela-

gen (1975:635) från den dag då fastighetsägaren betalade avgiften.

Talan om återbetalning skall väckas inom två år från den dag då det beslut

på vilket talan grundas vann laga kraft. Talan får dock väckas senare, om
den relevanta ändringen i förutsättningarna för fastighetens användning inte
rimligen kunde förutses inom den angivna tiden.

Redovisning

50 § En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva
en allmän va-anläggning se till

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovis-

ningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av
tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som
varit gemensamma med annan verksamhet, och

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsä-

garna.

Tillsyn

51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldighe-
ten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får före-
lägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får för-
enas med vite.

background image

10

SFS 2006:412

�verklagande och prövning av va-frågor

52 § Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av
kommunen hos Statens va-nämnd.

53 § Statens va-nämnd prövar i övrigt mål om frågor som regleras i denna
lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

54 § Statens va-nämnds förelägganden får förenas med vite.

55 § Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag prö-
vas av Statens va-nämnd självmant eller efter ansökan.

56 § Bestämmelser om Statens va-nämnd och förfarandet i nämnden i mål
enligt denna lag samt om verkställighet och överklagande av nämndens be-
slut finns i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)

57 § Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om an-
knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun
sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker
på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verk-
samhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då lagen (1970:244) om all-

männa vatten- och avloppsanläggningar skall upphöra att gälla.

2. För en va-anläggning som förklarats för allmän enligt 31 § den upp-

hävda lagen eller motsvarande bestämmelse i äldre lag och som inte är att
anse som allmän enligt 2 § den nya lagen gäller följande.

a) Bestämmelserna i 10�22, 24 och 25 §§, 30 § första stycket, 31 § första

och andra styckena, 32 §, 35 § andra stycket, 36�43 och 53�56 §§ den nya
lagen skall tillämpas i fråga om anläggningen.

b) Bestämmelserna i den upphävda lagen, utom 5 §, 6 §, 12 a § och de be-

stämmelser som motsvarar de i a) uppräknade bestämmelserna, skall tilläm-
pas så länge anläggningen består som allmänförklarad, dock längst till och
med den 31 december 2016.

c) Huvudmannen för anläggningen får inte besluta i frågor som rör an-

läggningens verksamhetsområde. Det som sägs i 7 § den upphävda lagen
skall, från och med den 1 januari 2007 endast avse huvudmannens skyldig-
heter för tiden dessförinnan.

3. Det som en huvudman enligt den upphävda lagen har beslutat i fråga

om en va-anläggnings verksamhetsområde skall gälla även efter ikraftträ-
dandet.

4. För andra allmänna va-anläggningar än dem som avses i 2 skall det som

en huvudman enligt 22 eller 27 § den upphävda lagen har beslutat i frågor
om användningen av va-anläggningen eller om taxa fortsätta att gälla till
dess att kommunen med stöd av 23 och 34 §§ den nya lagen har ersatt hu-
vudmannens beslut med nya föreskrifter, dock längst till och med den 31 de-
cember 2008.

background image

11

SFS 2006:412

5. Bestämmelserna i 50 § den nya lagen tillämpas första gången för det

första räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2006.

6. Denna lag skall inte tillämpas på mål eller ärende som enligt bestäm-

melserna i den upphävda lagen har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

MONA SAHLIN
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.