SFS 1998:820 Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 1998:820 Lag om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
980820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten-
och avloppsanläggningar;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30 § lagen (1970:244) om all-

männa vatten- och avloppsanläggningar

2

skall ha följande lydelse.

30 §

Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i denna lag el-

ler att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försummel-
sen väsentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastigheten, om
han ej genom anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning
kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Kostnad för av-
stängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1976:842.

SFS 1998:820

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.