SFS 2010:917 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster / SFS 2010:917 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
100917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal

hushållsanvändning,

avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med

samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten
eller bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse,

allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett

rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenför-

sörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera

vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förord-
nande,

va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte

ingår i en allmän va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastig-
heters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopp-
las till en allmän va-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-

installation,

allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen

(2010:900) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av de-
taljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

SFS 2010:917

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:917

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna

en allmän va-anläggning, och

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhålls-

kostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en
allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Magnus Blücher
(Miljödepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.