SFS 1992:1537

921537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1537

om finansiering av framtida utgifter för använt

Utkom från trycket

kärnbränsle m. m.;

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

t

1 § Avgifter skall betalas enligt denna lag för att finansiera dels omhän­

dertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från käm-
kraftsreaktorer, dels vissa kostnader som staten har enligt denna lag och

enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Avgift skall betalas av den som har tillstånd a tt inneha eller driva en

kämkraftsreaktor (reaktorinnehavaren). Avgiften skall betalas årligen så
länge reaktorn är i drift.

2 § Avgiftsskyldigheten avseende omhändertagande omfattar kostnader

för

1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle

och radioaktivt avfall som härrör från detta efter det att kärnbränslet eller

avfallet har förts bort från anläggningen,

2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,

'Prop. 1992/93:98, bet. 1992/93: NU 11, rskr. 1992/93:136.

3691

¬

background image

SFS 1992:1537

3. den forsknings- och utvec klingsverksamhet som behövs iför att vad

som avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras.

3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehava re

beräkna kostnaderna för omhändertagandet. En sådan beräkning skall
innehålla en uppskattning av dels kostnader na för samtliga de åtgärder

som kan behövas, dels kostnaderna för de åtgärder som avses bli vidtagna
inom en tidrymd om minst tre år.

Kostnadsberäkningen skall vaije år ses över och lämnas ti ll regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

4 § Utöver kostnaderna för omhändertagande skall avgifterna täcka sta­

tens kostnader för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 § 3

samt pröva frågor härom,

2. pröva frågor som avses i 5 § första stycket och 8 § andra stycket denna

lag,

3. pröva frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

5 § Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av

regeringen eller den myndighet som re geringen bestämmer.

Varje reaktorinnehavare skall betala avgift i förhållande till den en ergi

som levereras.

6 § Avgiften bestäms så att de samm anlagda avgiftsbeloppen som be ta­
las under reaktorns drifttid täcker kostnaderna för omhändertagandet och
statens kostnader enligt 4 §.

Vid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas till tidigare åtgärder för omhän­

dertagande av använt kärnbränsle o ch radioaktivt avfa ll som härrör från
detta, reaktoranläggningens beskaffenhet och övr iga omständigheter som
kan påverka avgiftens storlek.

7 § Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer.

Myndigheten skall sätta in medle n på räntebärande konto i Riksbanken.

Räntan skall läggas till kapitalet.

8 § De avgifter som betalats av reaktorinnehavaren skall användas för

att ersätta innehavaren för kostnader för omhän dertagandet samt för att
täcka statens kostnader för åtgärder enligt 4 § hänförliga till reaktorn oc h
bränsle som använts i reaktorn.

Frågor om användning av avgiftsmedlen prövas av regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer.

9 § Reaktorinnehavaren skall på begäran lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den myn­
dighet som rege ringen bestämm er skall kunna fastställ a avgiftens storlek

och pröva frågor om användningen av medlen. I den utsträckning det

behövs skall reaktorinnehavaren på begä ran även lämna tillträde till an-

3692

¬

background image

läggningar eller platser där använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall som

SFS 1992:1537

härrör från detta förvaras eller hanteras.

10 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina
skyldigheter enligt 9 § genom att lämna oriktig uppgift döms till böter, om
gärningen inte är belagd med stra ff i brottsbalken .

11 § Ett beslut enligt 9 § att infordra uppgifter eller begär a tillträde till

anläggningar eller platser får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då lagen (1981:669) om

finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m. upphör att

gälla.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

OLOF JOHANSSON
(Miljö- och naturresurs­
departementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.