SFS 2017:1065 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter / SFS 2017:1065 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
171065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:647) om finansiella
åtgärder för hanteringen av restprodukter från
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:647) om finan-

siella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

dels att 5 och 13�18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12, 15 och 18 §§ ska utgå,
dels att 7, 12 och 19 §§ ska betecknas 12 a, 13 och 26 §§,
dels att rubriken till lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hante-

ringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 1�12 och nya 12 a, 13
och 26 §§ och rubrikerna närmast före 2, 13 och 14 §§ ska ha följande ly-
delse,

dels att det i lagen ska införas tjugo nya paragrafer, 3 a, 5�5 c, 7, 12, 13 a�

25 §§, samt närmast före 21 och 26 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag om finansiering av kärntekniska restprodukter

1 §

Denna lag syftar till att säkerställa finansieringen av de skyldigheter

som följer av 10 § 3 och 4 samt 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

Ordförklaringar

2 §

I denna lag avses med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, perma-

nent avstängd kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnavfall detsamma som i
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

3 §

I denna lag avses med restprodukt

1. använt kärnbränsle eller annat kärnämne som inte ska användas på nytt,

och

2. kärnavfall som uppkommer vid en kärnteknisk anläggning efter det att

anläggningen är permanent avstängd.

3 a §

I denna lag avses med

tillståndshavare: den som enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksam-

het har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet som ger eller har gett upphov
till restprodukter, och

1 Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17.

SFS 2017:1065

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1065

reaktorinnehavare: tillståndshavare som har tillstånd att inneha eller driva

en eller flera kärnkraftsreaktorer som inte permanent har stängts av före den
1 januari 1975.

4 §

Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för att finansiera

1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av

restprodukter,

2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av

kärntekniska anläggningar,

3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverk-

samhet som behövs för att de åtgärder som avses i 1 och 2 ska kunna vidtas,

4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som

behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1�3,

5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt

denna lag,

6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2,
7. kostnader som
a) staten och kommunerna har för prövning av frågor om slutförvaring av

restprodukter, och

b) staten har för övervakning och kontroll av slutförvar av restprodukter

enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information

till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärn-
bränsle och kärnavfall, och

9. stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalise-

ring av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle.

5 §

I denna lag avses med

grundkostnad: de årliga förväntade kostnaderna för åtgärder och verksam-

heter som avses i 4 § 1�3, och

merkostnad: de årliga förväntade kostnaderna för åtgärder och verksam-

heter som avses i 4 § 4�9.

5 a §

I denna lag avses med kärnavfallsfonden den fond som avgifter har

avsatts i för att finansiera framtida grundkostnader, merkostnader och kostna-
der som avses i 1 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst
radioaktivt avfall m.m.

5 b §

I denna lag avses med finansieringsbelopp ett belopp som för varje

tillståndshavare motsvarar skillnaden mellan å ena sidan de förväntade åter-
stående grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har
uppkommit då beräkningen görs och å andra sidan tillståndshavarens andel i
kärnavfallsfonden.

5 c §

I denna lag avses med kompletteringsbelopp ett belopp som komplet-

terar finansieringsbeloppet med hänsyn till att det kan visa sig otillräckligt.

6 §

En tillståndshavare ska betala kärnavfallsavgift till den myndighet som

regeringen bestämmer.

Kärnavfallsavgiften ska säkerställa finansieringen av tillståndshavarens del

av de totala grundkostnaderna och merkostnaderna.

background image

3

SFS 2017:1065

7 §

En tillståndshavares kärnavfallsavgift ska beräknas så att det diskonte-

rade värdet av de förväntade inbetalningarna av tillståndshavarens avgifter
tillsammans med behållningen i tillståndshavarens andel av kärnavfallsfon-
den motsvarar det diskonterade värdet av tillståndshavarens grundkostnader
och merkostnader. Vid beräkningarna ska en diskonteringsränta som motsvarar
den förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden användas.

De förväntade inbetalningarna ska
1. för en tillståndshavare med en kärnteknisk anläggning i drift avse inbe-

talningar under anläggningens återstående driftstid eller den längre eller kor-
tare tidsperiod som det finns särskilda skäl för och som bestäms av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, och

2. för en tillståndshavare som inte har någon kärnteknisk anläggning i drift

avse inbetalningar under en tidsperiod som bestäms av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det

enskilda fallet ge en tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare dispens
från avgiftsskyldigheten.

9 §

En tillståndshavare ska ställa säkerhet för finansieringsbeloppet. En

reaktorinnehavare ska ställa säkerhet även för kompletteringsbeloppet.

Vid beräkningarna av finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet

ska de återstående grundkostnaderna och merkostnaderna beräknas med en
diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i kärnavfalls-
fonden.

Kompletteringsbeloppet ska bestämmas till det belopp som tillsammans

med finansieringsbeloppet och reaktorinnehavarens andel i kärnavfallsfonden
gör att reaktorinnehavaren med hög sannolikhet kan fullgöra sina skyldig-
heter enligt denna lag även om inga ytterligare kärnavfallsavgifter betalas och
inga ytterligare säkerheter ställs.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet enligt denna lag ska
godtas. Sådana föreskrifter får innebära att en tillståndshavare ska ställa
säkerhet genom att ange ett eller flera ägarbolag som åtar sig att fullgöra till-
ståndshavarens avgiftsskyldighet.

11 §

Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör när

tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt 10 § lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller fått dispens från dem.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frå-

gor om kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp, kompletteringsbelopp och om
godkännande av de säkerheter som ska ställas.

12 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur kärn-
avfallsavgiften, finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet beräknas,
hur kärnavfallsavgiften betalas och hur säkerhet ska ställas.

background image

4

SFS 2017:1065

Förvaltning av medlen i kärnavfallsfonden

13 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska förvalta de betalade

kärnavfallsavgifterna, de avgifter som har betalats enligt lagen (1988:1597)
om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. och avgifter-
nas avkastning i kärnavfallsfonden.

Fondmedlen ska förvaltas aktsamt för att säkerställa finansieringen av de

framtida kostnader som avgifterna är avsedda för. Förvaltningen får omfatta
förvärv av aktier eller andelar i ett företag. Avkastningen på fondens medel
ska läggas till kapitalet.

13 a §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om fonden och dess förvaltning.

Fondmedlens och säkerheternas användning

14 §

Fondmedlen ska användas för den andel av kostnaderna enligt 4 § som

en tillståndshavare svarar för enligt 6 § andra stycket.

Fondmedel som inte behövs för att finansiera den avgiftsskyldiges andel

enligt 6 § andra stycket ska återbetalas till den som har betalat avgifterna.

15 §

Fondmedel som är hänförliga till avgifter enligt lagen (1988:1597) om

finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. får trots 14 §
endast användas för att ersätta sådana kostnader som anges i den lagen. �ver-
skjutande sådana medel ska tillfalla staten.

16 §

Fondmedel som har utbetalats från fonden för sådan användning som

anges i 14 § första stycket eller 15 § men inte använts i enlighet med de
bestämmelserna eller i enlighet med beslutet om utbetalning ska återbetalas
till kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar.

17 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

1. prövar frågor om återbetalning och avräkning, och
2. får i enskilda fall besluta att den som har tagit emot fondmedel ska betala

kompensation för förlorad avkastning på medel som ska återbetalas till fon-
den eller avräknas från kommande utbetalningar.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om användningen av fondmedlen.

18 §

En säkerhet som har ställts enligt 9 § får tas i anspråk och tillföras fon-

den, om

1. det kan förväntas att fonderade medel inte kommer att räcka för att

säkerställa finansieringen av de kostnader som tillståndshavaren ska finan-
siera enligt 4 §, och

2. tillståndshavaren inte betalar beslutade kärnavfallsavgifter eller vidtar de

åtgärder som i övrigt behövs för att säkerställa finansieringen enligt 4 §.

19 §

Säkerheter får tas i anspråk och tillföras fonden endast i den omfatt-

ning som behövs för att tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden kan

background image

5

SFS 2017:1065

förväntas räcka för att säkerställa den finansiering som avses i 6 § andra
stycket.

20 §

Regeringen prövar frågor om att ställda säkerheter ska tas i anspråk.

Redovisning och tillsyn

21 §

En tillståndshavare ska

1. varje år upprätta en utbetalningsplan för de grundkostnader som förvän-

tas uppkomma under nästkommande kalenderår,

2. vart tredje år upprätta en beräkning av sina förväntade återstående

grundkostnader, och

3. lämna de uppgifter och kostnadsberäkningar som behövs för att rege-

ringen och tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna
lag.

22 §

Tillståndshavare, kommuner och ideella föreningar som har fått fond-

medel enligt denna lag ska redovisa hur medlen har använts.

23 §

Utbetalningsplaner, beräkningar, redovisningar och övriga uppgifter

enligt 21 och 22 §§ ska ges in till den myndighet som regeringen bestämmer.

24 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att

denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning till lagen
följs.

25 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att

denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och beslut
som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Straff

26 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldig-

heter enligt 21 § 3 genom att lämna oriktig uppgift till tillsynsmyndigheten
döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.