SFS 1995:1544 Lag om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter / SFS 1995:1544 Lag om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
SFS 1995_1544 Lag om ändring i lagen (1992_1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1537) om finansiering av
framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.;

SFS 1995:1544
Utkom från trycket
den 28 december 199
Omtryck

2915

1

Prop. 1995/96:83, bet. 1995/96 NU10, rskr. 1995/96:114.

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1537) om fi-

nansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.,

dels att nuvarande 7 § skall betecknas 1 a §,
dels att den nya 1 a § skall ha följande lydelse,
dels att 1, 2, 3,4, 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 2 a, 7-7 b och 8 a-

8 c §§, av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 § Avgifter skall betalas enligt denna lag för att finansiera dels omhän-
dertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall från kärn-

kraftsreaktorer, dels vissa andra kostnader enligt denna lag och enligt lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

För sådana kostnader för omhändertagande som inte täcks av inbetalade av-

giftsmedel skall säkerheter ställas.

Avgift skall betalas och säkerheter ställas av den som har tillstånd att inneha

eller driva en kämkraftsreaktor (reaktorinnehavaren). Avgiften skall betalas
årligen så länge reaktorn är i drift. (Lag 1995:1544)

(Lag 1995:1544)

1 a § Avgiften skall betalas till den myndighet som regeringen bestäm-
mer. Dessa avgiftsmedel skall föras över till en fond, benämnd Kärnavfalls-
fonden.

2 § Skyldigheten att betala avgift och ställa säkerheter för omhänderta-
gande omfattar kostnader för

1. en säker hantering och slutförvaring av i reaktorn använt kärnbränsle och

radioaktivt avfall som härrör från detta efter det att kärnbränslet eller avfallet har
förts bort från anläggningen,

2. en säker avveckling och rivning av reaktoranläggningen,
3. den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att vad som

avses i 1 och 2 skall kunna fullgöras. (Lag 1995:1544)

2 a § Reaktorinnehavaren skall ställa fullgoda säkerheter till den
myndighet som regeringen bestämmer. Säkerheterna skall motsvara de
kostnader för omhändertagande som anges i 3 § första stycket 2 och 3.
Säkerheter behöver inte ställas för belopp som täcks av reaktorinne-
havarens andel av medlen i Kärnavfallsfonden.

En fastighet på vilken det bedrivs kärnteknisk verksamhet far inte utgöra sä-

kerhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall pröva sä-

kerheterna. Ett beslut som rör den ställda säkerheten får ändras när det finns
anledning till det. (Lag 1995:1544)

background image

2916

SFS 1995:1544

3 § Reaktorinnehavaren skall i samråd med övriga reaktorinnehavare
beräkna kostnaderna för omhändertagandet. En sådan beräkning skall
innehålla en uppskattning av

1. kostnaderna för samtliga åtgärder som kan behövas då reaktorn drivits i 25

år samt, om drifttiden för reaktorn överstiger 25 år, kostnaden för tillkommande
åtgärder varje år därutöver (belopp för avgiftsunderlag),

2. de kostnader enligt 1 som kan hänföras till det kärnbränsle som har använts

när beräkningen görs (grundbelopp), om drifttiden för reaktorn understiger 25 år,

3. skäliga kostnader för tillkommande åtgärder som beror på oplanerade hän-

delser (tilläggsbelopp).

Av beräkningen skall dessutom framgå kostnaderna för de åtgärder som avses

bli vidtagna inom en tidrymd om minst tre år.

Kostnadsberäkningen skall varje år ses över och lämnas till regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer. (Lag 1995:1544)

4 § Utöver kostnader för omhändertagande skall avgifterna täcka statens
kostnader för att

1. komplettera forsknings- och utvecklingsverksamhet som avses i 2 § 3 samt

pröva frågor härom,

2. pröva frågor som avses i 2 a § tredje stycket, 5 § första stycket, 8 b § och

8 c § denna lag,

3. pröva frågor om övervakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Avgifterna skall vidare täcka kostnaderna för Kärnavfallsfondens förvaltning

samt de kostnader som reaktorinnehavarna, staten eller kommunerna har för in-
formation till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt

kärnbränsle och kärnavfall. (Lag 1995:1544)

(Lag 1995:1544)

5 § Avgiftens storlek fastställs årligen för nästföljande kalenderår av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Varje reaktorinnehavare skall betala avgift i förhållande till den energi som

levereras.

6 § Avgiften bestäms så att de sammanlagda avgiftsbeloppen täcker de
kostnader för omhändertagandet som avses i 3 § första stycket 1 och
kostnaderna enligt 4 §.

Vid avgiftsberäkningen skall hänsyn tas till tidigare åtgärder för omhänderta-

gande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som härrör från detta, reakto-

ranläggningens beskaffenhet och övriga omständigheter som kan påverka avgif-
tens storlek.

7 § Kärnavfallsfonden leds av en styrelse, som skall förvalta medlen i
fonden enligt 7a och 7b §§. Styrelsen skall årligen till regeringen lämna en
redovisning som avser förvaltningen under det gångna året.

Regeringen utser styrelse i Kämavfallsfonden och förordnar om revisorer för

granskning av styrelsens förvaltning. (Lag 1995:1544)

7 a § Kärnavfallsfondens medel skall placeras på konto i Riksgälds-
kontoret.

Medlen i Kärnavfallsfonden skall förvaltas så att kraven på en god avkast-

ning och en tillfredsställande betalningsberedskap tillgodoses.

background image

Avkastningen på fondens medel skall läggas till kapitalet. (Lag 1995:1544)

7 b § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om Kärnavfalls-
fonden och om fondens förvaltning.

8 § Reaktorinnehavarens andel av medlen i Kärnavfallsfonden skall
användas för att ersätta innehavaren för kostnader för omhändertagandet
samt för att täcka kostnader för åtgärder enligt 4 § hänförliga till reaktorn
och bränsle som använts i reaktorn. (Lag 1995:1544)

8 a § Medel i Kärnavfallsfonden som inte behövs för det ändamål som
anges i 8 § skall återbetalas till reaktorinnehavaren när

1. allt det kärnbränsle som använts i reaktorn och allt det radioaktiva avfall

som härrör från detta har placerats i slutförvar och

2. reaktoranläggningen har avvecklats och rivits.

Medel i fonden som inte behövs får återbetalas innan dess, om det finns sär-

skilda skäl för det. (Lag 1995:1544)

8 b § Om medlen i Kärnavfallsfonden visar sig otillräckliga och åtgärder
för omhändertagande som avses i 2 § inte vidtas av reaktorinnehavaren, får
regeringen besluta att säkerheterna skall utnyttjas för att finansiera
åtgärderna. Om reaktorn drivs kortare tid än 25 år, får regeringen dessutom

besluta att säkerheterna får utnyttjas för att tillföra Kärnavfallsfonden
medel som motsvarar de avgifter som beräknas falla bort på grund av den
begränsade drifttiden. (Lag 1995:1544)

8 c § Frågor om användning och återbetalning av avgiftsmedlen prövas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. (Lag

1995:1544)

9 § Reaktorinnehavaren skall på begäran lämna de upplysningar och
tillhandahålla de handlingar som behövs för att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer skall kunna fastställa avgiftens
storlek och behovet av säkerheter samt pröva frågor om användningen av
medlen. I den utsträckning det behövs skall reaktorinnehavaren på begäran
även lämna tillträde till anläggningar eller platser där använt kärnbränsle
eller radioaktivt avfall som härrör från detta förvaras eller hanteras. (Lag

1995:1544)

10 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina
skyldigheter enligt 9 § genom att lämna oriktig uppgift, döms till böter, om

gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

11 § Ett beslut enligt 9 § att infordra uppgifter eller begära tillträde till
anläggningar eller platser får förenas med vite.

2917

SFS 1995:1544

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Behållningen av de avgifter som inbetalats före ikraftträdandet skall föras

över till Kämavfallsfonden för förvaltning enligt denna lag.

background image

SFS 1995:1544

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)

2918

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.