SFS 2020:686 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter / SFS 2020:686 Lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter
SFS2020-686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av

kärntekniska restprodukter

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2006:647) om finansie-
ring av kärntekniska restprodukter2 ska införas en ny paragraf, 15 a §, av
följande lydelse.

15 a § När staten har kostnader för att fullgöra sitt ansvar enligt 14 b §
lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, får staten använda de fondmedel
som tillståndshavaren annars skulle ha fått använda.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Linnéa Klefbäck
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2019/20:157, bet. 2019/20:FöU10, rskr. 2019/20:308.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1065.

SFS

2020:686

Publicerad
den

30 juni 2020

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.