SFS 2006:647 Lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter / SFS 2006:647 Lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
060647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 § Syftet med denna lag är att säkerställa finansieringen av de allmänna
skyldigheter som följer av 10�14 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet.

Definitioner

2 § Med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnav-
fall avses i denna lag detsamma som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet.

3 § Med restprodukter avses i denna lag kärnämne som inte skall använ-
das på nytt och kärnavfall som inte utgör driftavfall.

4 § Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för

1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av

restprodukter,

2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av

kärntekniska anläggningar,

3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverk-

samhet som behövs för att de åtgärder som avses i 1 och 2 skall kunna vid-
tas,

4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som

behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1�3,

5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor en-

ligt denna lag,

6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2,
7. statens kostnader för prövning av frågor om slutförvaring samt över-

vakning och kontroll av slutförvar enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet,

1 Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24, rskr. 2005/06:287.

SFS 2006:647

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:647

8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information

till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärn-
bränsle och kärnavfall, samt

9. kostnader för stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frå-

gor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av an-
vänt kärnbränsle.

5 § Med riskavgift avses i denna lag avgift för den ekonomiska risk som
staten bär för de kostnader som skall täckas av kärnavfallsavgifter.

Skyldighet att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet

6 § Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning
som ger eller har givit upphov till restprodukter skall betala kärnavfallsav-
gift till den myndighet som regeringen bestämmer. Avgiften skall täcka en
så stor andel av de kostnader som anges i 4 § att den motsvarar den avgifts-
skyldiges andel av samtliga avgiftsskyldigas restprodukter.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om kärnavfallsavgiftens storlek och betalning.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det
enskilda fallet ge dispens från avgiftsskyldigheten, om

1. tillståndshavarens tillstånd inte omfattar rätten att inneha eller driva en

kärnkraftsreaktor, och

2. tillståndshavaren ställer säkerhet för alla kostnader som avgiftsskyldig-

heten avser.

9 § Den som är skyldig att betala kärnavfallsavgift skall ställa säkerhet för
de kostnader som avgiften skall täcka enligt 6 § men som inte täcks av de
avgifter som har betalats. Säkerheten skall efter hand anpassas så att den
med beaktande av inbetalade avgifter svarar mot det aktuella säkerhetsbeho-
vet.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. att den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor skall

ställa säkerhet genom att ange ett eller flera ägarbolag som åtar sig att full-
göra tillståndshavarens avgiftsskyldighet, och

2. vad som krävs för att en säkerhet enligt denna lag skall godtas.

11 § Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör
när tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt 10 § la-
gen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller har medgivits befrielse från
dem.

Förvaltning av avgiftsmedlen

12 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall förvalta de inbeta-
lade kärnavfallsavgifterna i en fond. �ven avgifter som har inbetalats enligt

background image

3

SFS 2006:647

lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall
m.m. skall förvaltas i en fond.

Regeringen meddelar föreskrifter om fonden och om dess förvaltning.

Statens risk

13 § Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall re-
geringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställa den eko-
nomiska risk som staten bär för de kostnader som skall täckas av kärnav-
fallsavgifter.

Skyldighet att betala riskavgift

14 § Om en ekonomisk risk har fastställts enligt 13 § med avseende på en
viss verksamhet, får tillståndshavaren, utöver sin skyldighet att betala kärn-
avfallsavgift, åläggas att betala en riskavgift. Riskavgiften får inte sättas
högre än vad som behövs för att skydda staten mot denna ekonomiska risk
och skall betalas till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om riskavgifterna.

Avgiftsmedlens och säkerheternas användning

15 § Inbetalade kärnavfallsavgifter skall användas för att ersätta de kostna-
der som avgifterna skall täcka enligt 6 §. Om de inbetalade kärnavfallsavgif-
terna inte är tillräckliga får de säkerheter som tillståndshavaren har ställt en-
ligt 9 § användas för att täcka kostnaderna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om användningen.

16 § Inbetalade kärnavfallsavgifter som inte behövs för att täcka den av-
giftsskyldiges andel enligt 4 § skall återbetalas till den avgiftsskyldige eller
till den som har betalat avgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor

om återbetalning.

17 § I fråga om avgifter som har betalats enligt lagen (1988:1597) om fi-
nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. gäller, i stället för
vad som sägs om användning av inbetalade avgifter i 15 § första stycket och
om återbetalning av avgifter i 16 § första stycket, att medlen endast får an-
vändas för att ersätta sådana kostnader som anges i den lagen och att över-
skjutande medel skall tillfalla staten.

Tillsyn och straff m.m.

18 § En tillståndshavare är skyldig att lämna kostnadsberäkningar och
andra uppgifter som behövs för att regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

background image

4

SFS 2006:647

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga tillståndshavaren

att vidta de åtgärder som behövs för tillämpningen av lagen eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

19 § Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyl-
digheter enligt 18 § första stycket genom att lämna oriktig uppgift döms till
böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007 i fråga om 7, 10 och 18 §§. La-

gen i övrigt träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1992:1537) om finan-
siering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall upphöra att
gälla.

2. De medel som vid ikraftträdandet finns i Kärnavfallsfonden skall för-

valtas och användas i enlighet med denna lag.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

LENA SOMMESTAD
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.