SFS 2014:518 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2014:518 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
140518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2006:806) om provtag-

ning på djur, m.m. ska införas en ny paragraf, 19 a §, samt närmast före 19 a §
en ny rubrik av följande lydelse.

Ersättning

19 a §

Ersättning av statsmedel kan, om det finns särskilda skäl, lämnas för

kostnader eller förluster som uppkommit på grund av

1. sådana beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med

stöd av lagen som syftar till att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från,
kontrollera eller förebygga och hindra spridning av djursjukdomar, eller

2. sådana föreskrifter meddelade med stöd av lagen som har det syfte som

anges i 1.

Frågor om ersättning prövas av regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna läm-
nas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23, rskr. 2013/14:266.

SFS 2014:518

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.