SFS 2014:705 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2014:705 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
140705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § och rubriken närmast före 19 §

lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. ska ha följande lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

19 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av of-

fentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-be-
stämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:705

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.