SFS 1992:1683

921683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1683 Lag

utkom frän trycket

OHl pr ovtagning på djuf;

den 30 december 1992

utfårdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag avser kartläggning och kontroll av smittsamma djursjuk­

domar samt kontroll av användningen av läkemedel vid uppfödningen av
djur.

2 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera

vissa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som

' Prop. 1992/93:119, bet. 1992/93: JoU�, rskr. 1992/93:101. Jfr EES-avtalet bilaga I

3944

avsnitt I och rådets direktiv 85/358/EEG (EGT nr LI91, 23.7.1985, s. 46).

¬

background image

regeringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om

SFS 1992:1683

provtagning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera användningen av läkemedel och and ra ämnen eller

beredningar med liknande verkan vid uppf ödningen av djur för regeringen

eller den myndighe t som regeringen bestämmer föreskriva eller i det sär­
skilda fallet besluta om provt agning eller undersökning enligt denna lag.

3 § Provtagning eller undersökning enligt 2 § får utföras av veterinär
eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer. Provtagningen eller undersökningen får utföras på

1. djur och djurkroppar,

2. mjölk som levereras till mejeri,
3. annat material som regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer föreskriver.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare

eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så
små olägenheter som möjligt för denne.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för med­
dela föreskrifter om vad den som föder upp djur skall iaktta i fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra

anteckningar om verksamheten,

2. skyldighet at t anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,

och

3. krav på hy gien i djurhållningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm mer får vidare

föreskriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt
eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är
fria från viss sjukdom.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om skyldighet för djurägare att betala ersättning för
provtagning och undersökning enligt denna lag.

6 § För provtagning eller undersökning enligt denna lag har den som

utför provtagningen eller undersök ningen rätt att få tillträde till områden,

anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller
där djurkroppar, mjölk eller annat material förvaras.

Djurägaren skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att provtag­

ningen eller undersökningen skall kunna genomföras.

7 § Till böter döms den djurägare som inte fullgör skyldigheten enligt 6 §

andra stycket.

8 § Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall

meddelat enligt denna lag får överklagas hos kammarrätten.

3945

¬

background image

. ri'

< i '

SFS 1992:1683

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

KARL ERIK OLSSON

(J ordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.