SFS 1993:1482 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 1993:1482 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur
SFS 1993:1482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur;

SFS 1993:1482
Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683) om

provtagning på djur

dels att nuvarande 5 § skall betecknas 9 §, nuvarande 6 § skall betecknas

8 § och nuvarande 7 och 8 §§ skall betecknas 10 och 11 §§,

dels att rubriken till lagen samt 1 § och de nya 8 och 9�11 §§ lagen skall

ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya bestämmelser, 5 � 7 §§, samt

närmast före 1, 5, 6, 7, 9 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 2 och 4 §§ skall införas nya rubriker som

skall lyda ⬝Provtagning eller undersökning⬝ respektive ⬝Hälsoövervak-
ning och villkor för livdjursförsäljning⬝,

dels att ikraftträdandebestämmelsen skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94:JoU 11, rskr. 1993/94:88.

3819

background image

SFS 1993:1482

Lag om provtagning på djur, m. m.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag avser

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,

2. kontroll av användningen av läkemedel vid uppfödningen av djur,
3. märkning och registrering av djur.

Märkning m.m.

5 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överens-
kommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av

djur,

3. registrering av djurhållare.

Kontroll av mjölkproduktion

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om
djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan
produktion.

Tillsyn

7 § Statens jordbruksverk utövar tillsynen över att föreskrifter meddela-
de med stöd av 4 �6 §§ följs. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen
att utöva viss tillsyn inom länet. Verket får också överlåta åt en kommun
att inom kommunen kontrollera att föreskrifter meddelade med stöd av
6 § följs.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att

föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 �6 §§ skall följas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

8 § För tillsyn, provtagning eller undersökning enligt denna lag har den
som utövar tillsynen, utför provtagningen eller undersökningen rätt att få
tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrym-

men där djur hålls eller där djurkroppar, mjölk eller annat material förva-
ras.

Djurägaren skall tillhandahålla den hjälp och lämna de upplysningar

som behövs för tillsynen och för att provtagningen eller undersökningen
skall kunna genomföras.

Avgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att betala ersättning för provtagning, un-
dersökning eller kontroll enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddela-
de med stöd av lagen.

3820

background image

Ansvar och överklagande

10 § Till böter döms den djurägare som inte fullgör skyldigheten enligt
8 § andra stycket.

11 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall medde-

lat enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos kammarrätten.

SFS 1993:1482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3821

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.