SFS 1995:552 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 1995:552 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
SFS 1995_552 Lag om ändring i lagen (1992_1683) om provtagning på djur, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

971

SFS 1995:552
Utkom från trycket
den 1 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur,
m.m.;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683) om

provtagning på djur, m. m.2

dels att 1,8 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, samt närmast före

4a § en ny rubrik av följande lydelse.

1

Prop. 1994/95: 175, bet. 1994/95:JoU19, rskr. 1994/95:335.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1993: 1482.

background image

SFS 1995:552

1 §3 Denna lag avser

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,

2. kontroll av användningen av läkemedel vid uppfödningen av djur,
3. märkning och registrering av djur,
4. åtgärder för att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar.

Avlivning m. m.

4 a § För att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får rege-

ringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter
eller i det enskilda fallet besluta om avlivning av djur, isolering av djur
eller andra begränsningar i hanteringen av djur.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och salmonella finns särskil-

da bestämmelser.

8 §4 För tillsyn eller andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen har den som utövar tillsynen eller
utför åtgärderna rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader,
lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurkroppar, mjölk
eller annat material förvaras.

Djurägaren skall tillhandahålla den hjälp och lämna de upplysningar

som behövs för att tillsyn eller andra åtgärder skall kunna genomföras.

11 §5 Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall medde-

lat enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Beslut som har meddelats före

ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:1482.

4

Senaste lydelse 1993:1482.

5

Senaste lydelse 1993:1482.

972

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.