SFS 1998:127 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 1998:127 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
SFS 1998_127 Lag om ändring i lagen (1992_1683) om provtagning på djur, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:127
Utkom från trycket
den 31 mars 1998
Omtryck

285

1

Prop. 1997/98:48, bet. 1997/98:JoU21, rskr. 1997/98:179.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1993:1482.

3

Senaste lydelse 1995:552.

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning
på djur, m.m.;

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683) om

provtagning på djur, m.m.2

dels att nuvarande 4 b § skall betecknas 4 c §,
dels att 1 � 4, 7 � 10 §§ samt rubriken närmast före 4 § skall ha följande ly-

delse,

dels att rubriken närmast före 4 a § skall lyda "Spridning av smitta och av

ämnen som kan skada människors hälsa",

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.
Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna

lag träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 §3 Denna lag avser

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,

2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter,
3. märkning och registrering av djur,
4. åtgärder för att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar. Lag

(1998:127).

Provtagning och undersökning

2 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera
vissa smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtag-
ning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera förekomsten av vissa ämnen och restsubstanser i djur

och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller
undersökning enligt denna lag. Lag (1998:127).

background image

286

SFS 1998:127

3 § Provtagning eller undersökning enligt 2 § får utföras av veterinär eller
annan person som utses av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter,

foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare el-

ler annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så
små olägenheter som möjligt för denne. Lag (1998:127).

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och villkor för
livdjursförsäljning

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra an-

teckningar om verksamheten,

2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,
3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara

journaler som rör sådan behandling, och

4. krav på hygien i djurhållningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare fö-

reskriva eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat än slakt eller

flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om djuren är fria från
viss sjukdom. Lag (1998:127).

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors hälsa

4 a § För att hindra spridning av smittsamma djursjukdomar får regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om avlivning av djur, isolering av djur eller andra be-
gränsningar i hanteringen av djur.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och salmonella finns särskilda

bestämmelser. Lag (1995:552).

4 b § I fråga om djur eller djurprodukter som innehåller eller kan antas
innehålla sådana ämnen eller restsubstanser som kan skada människors hälsa
får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela före-
skrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,

2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till

livsmedel,

3. avlivning av djur,

4. destruktion av djur som har avlivats och av djurprodukter. Lag

(1998:127).

4 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, be-
arbetning och hantering i övrigt av djurkadaver och annat animaliskt avfall.
Lag (1997:198).

background image

4

4

Senaste lydelse 1997:198.

5

5

Senaste lydelse 1997:198.

287

SFS 1998:127

Märkning m.m.

5 § För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskom-
melser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
dela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
3. registrering av djurhållare. Lag (1993:1482).

Kontroll av mjölkproduktion

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om
djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan
produktion. Lag (1993:1482).

Tillsyn

7 § Om inte regeringen föreskriver något annat, utövar Statens jordbruks-
verk tillsynen över att föreskrifter meddelade med stöd av 2 och 4-6 §§ följs.
Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. Jord-
bruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet.
Verket får också överlåta åt en kommun att inom kommunen kontrollera att
föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av 4 c eller 6 § följs.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 och 4-6 §§ skall
följas. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a-4 c §. I
beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas. Lag (1998:127).

8 § För tillsyn eller andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen har den som utövar tillsy-
nen eller utför åtgärderna rätt att få tillträde till områden, anläggningar,
byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller där djurproduk-
ter, foder eller material i övrigt förvaras.

Den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder har rätt att på begäran få

de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen eller åtgärderna.
Den som är föremål för tillsyn eller andra åtgärder skall tillhandahålla den
hjälp som behövs för att tillsyn eller andra åtgärder skall kunna genomföras.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för

1. EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och exper-

ter,

2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Eu-

ropeiska unionen, om tillsynen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans
med företrädare för en svensk myndighet.

background image

288

6

Senaste lydelse 1997:198.

7

Senaste lydelse 1997:198.

8

1998:127.

SFS 1998:127

Polismyndigheten skall på begäran lämna den handräckning som behövs

vid tillsynen eller vid andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1998:127).

Avgifter

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om avgifter för en myndighets kostnader för provtagning,
undersökning, kontroll, märkning och registrering enligt denna lag eller en-
ligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen. Lag (1998:127).

Ansvar och överklaganden

10 §7

6

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 4 § eller 4 a-4 c § eller som
inte fullgör skyldigheten enligt 8 § andra stycket andra meningen.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte

till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet el-
ler förbudet. Lag (1998:127).

11 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat

enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (1995:552).

Denna lag8 träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Daniel Samuelson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.