SFS 2001:205 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2001:205 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
010205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 3 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683)

2

om

provtagning på djur, m.m.

dels

att 5, 9 och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 a och 12 §§, av föl-

jande lydelse.

5 §

För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskom-

melser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
dela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av

identitetshandlingar för djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur.
I föreskrifter enligt första stycket kan föreskrivas att en organisation får

föra register och utfärda identitetshandlingar.

7 a §

Om

någon inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter eller be-

slut som har meddelats med stöd av 4 c §, får tillsynsmyndigheten besluta
om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller en organisations kost-
nader för provtagning, undersökning, kontroll, märkning, godkännande och
registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar för djur enligt denna
lag eller enligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen.

11 §

3

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat

enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut som
meddelats av en sådan organisation som avses i 5 § andra stycket.

1

Prop. 2000/01:60, bet. 2000/01:MJU14, rskr. 2000/01:193.

2

Lagen omtryckt 1998:127.

3

Senaste lydelse 1999:661.

SFS 2001:205

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:205

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Tillsynsmyndigheten för det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om

det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

12 §

Bestämmelserna i 22, 23�28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223)

skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.