SFS 2021:171 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2021:171 Lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS2021-171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur,

m.m.

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m.

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 2, 10, 11, 12�14, 15�18, 20�24 och 25 §§ och rubrikerna närmast

före 2, 10, 12, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 2 a, 2 b, 11 a�11 c, 14 a, 18 a

och 24 a §§, och närmast före 2 a, 2 b, 11 a�11 c och 18 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar
2 §
Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska
i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som
avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpnings-

område ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka
bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

Ord och uttryck
2 a §
I denna lag betyder

1. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:171

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

2. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625


2 b § Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens
tillämpningsområde.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


10 § Offentlig kontroll utövas av Statens jordbruksverk och andra statliga
myndigheter enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna

åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet. En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-
området.

11 § Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som verket har
överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämnar råd och hjälp
i kontrollverksamheten.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,

information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Delegering av vissa uppgifter


11 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


11 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,

2021:171

background image

SFS

3

� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


11 c § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller
utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna
utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har
utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på
prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade

uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till Jordbruksverket, och

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften.

13 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra

utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt
förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig

verksamhet.

14 § Bestämmelserna i 13 § gäller också för Europeiska kommissionen
och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts
av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att
Sverige följer

1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom

lagens tillämpningsområde.

14 a § Bestämmelserna i 13 och 14 §§ ska inte tillämpas vid kontroller och
inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

2021:171

background image

SFS

4

Skyldighet att lämna hjälp


15 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Förelägganden


16 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs
för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har
meddelats med stöd av EU-bestämmelserna ska följas.

17 § Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får förenas med vite.

18 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Rapporteringssystem för överträdelser


18 a § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Bemyndigandena enligt första stycket innefattar rätt att meddela före-

skrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter,
ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats
vissa uppgifter och sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket.

21 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av

6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första stycket, eller

2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestäm-
melser om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU)
2017/625.

22 § Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms inte till
ansvar.

Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas

av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan
om utdömande av vitet.

2021:171

background image

SFS

5

23 § Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får överklagas till länsstyrelsen.

24 §2 En statlig förvaltningsmyndighets beslut får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som

har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, av en
sådan organisation som avses i 9 § andra stycket, av ett annat organ med
delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

24 a § Det allmännas talan i förvaltningsdomstol ska föras av

1. den myndighet som utövar offentlig kontroll om det överklagade

beslutet har meddelats av en organisation,

2. den myndighet som har förordnat den officiella veterinären, eller
3. den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person om
det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan
fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

25 § Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska
gälla omedelbart om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)


2 Senaste lydelse 2009:1259.

2021:171

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.