SFS 1999:661 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 1999:661 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
990661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683) om

provtagning på djur, m.m.

2

dels

att 1, 4 a och 11 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §

3

Denna lag avser

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,
2. kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och djurprodukter,
3. märkning och registrering av djur,
4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djur-

sjukdomar.

Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av

smittämnen hos djur.

3 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett labora-
torium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera miss-
tänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

4 a §

4

För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdo-

mar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,
2. isolering av djur,
3. begränsningar eller andra villkor vad gäller hanteringen av djur eller

produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och
människor.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns sär-

skilda bestämmelser.

1

Prop. 1998/99:88, bet. 1998/99:MJU9, rskr. 1998/99:215.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1993:1482.

3

Senaste lydelse 1998:127.

4

Senaste lydelse 1995:552.

SFS 1999:661

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:661

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

11 §

5

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt föreskrif-

ter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

Beslut som annan statlig myndighet än regeringen i enskilda fall meddelat

enligt lagen eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

5

Senaste lydelse 1995:552.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.