SFS 2006:806 Lag om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2006:806 Lag om provtagning på djur, m.m.
060806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag skall tillämpas på

1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar,
2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter,
3. märkning och registrering av djur, samt
4. åtgärder för att förebygga och hindra spridning av smittsamma djur-

sjukdomar.

Vad som sägs i denna lag om djursjukdomar gäller även förekomsten av

smittämnen hos djur.

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

2

Jfr rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påver-

kar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964,
s. 1977, svensk specialutgåva, område 3, volym 1, s. 65, Celex 31964L0432) senast
ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex
32005R0001), rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära
kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden
(EGT L 395, 30.12.1989, s. 13, svensk specialutgåva, område 3, volym 31, s. 216,
Celex 31989L0662), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33, Celex 32004L0041), rådets direktiv
90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln
med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den
inre marknaden (EGT L 224, 18.8.1990, s. 29, svensk specialutgåva, område 3, volym
33, s. 146, Celex 31990L0425), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14, Celex 32002L0033), rådets
direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på
marknaden av djur och produkter från vattenbruk (EGT L 46, 19.2.1991, s. 1, svensk
specialutgåva, område 3, volym 36, s. 137, Celex 31991L0067), senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s.

1, Celex

32003R0806), rådets direktiv 91/68/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor
för handeln med får och getter inom gemenskapen (EGT L 46, 19.2.1991, s. 19,
svensk specialutgåva, område 3, volym 36, s. 155, Celex 31991L0068), senast ändrat
genom kommissionens beslut 2005/932/EG (EUT L 340, 23.12.2005, s. 68, Celex
32005D0932), rådets direktiv 92/66/EEG av den 14 juli 1992 om införande av gemen-
skapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan (EGT L 260, 5.9.1992, s. 1, svensk
specialutgåva, område 3, volym 44, s. 216, Celex 31992L0066), senast ändrat genom
rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s.

1, Celex

32003R0806), rådets direktiv 92/102/EEG av den 27 november 1992 om identifika-
tion och registrering av djur (EGT L 355, 5.12.1992, s. 32, svensk specialutgåva,
område 3, volym 46, s. 90, Celex 31992L0102), senast ändrat genom rådets förord-
ning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021), rådets direktiv

SFS 2006:806

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:806

forts fotnot 2

92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder
för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka
(EGT L 62, 15.3.1993, s. 69, svensk specialutgåva, område 3, volym 48, s. 213, Celex
31992L0119), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 93/53/EEG av den 24 juni 1993
om gemenskapens minimiåtgärder för bekämpning av vissa fisksjukdomar (EGT L
175, 19.7.1993, s. 23, svensk specialutgåva, område 3, volym 53, s. 140, Celex
31993L0053), senast ändrat genom punkten 35 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstiftning i
bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex
12003TN02/06/B1), rådets direktiv 95/22/EG av den 22 juni 1995 om ändring av
direktiv 91/67/EEG om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och
produkter från vattenbruk (EGT L 243, 11.10.1995, s. 1, Celex 31995L0022), rådets
direktiv 95/70/EG av den 22 december 1995 om gemenskapens minimiåtgärder för
kontroll av vissa sjukdomar hos musslor (EGT L 332, 30.12.1995, s. 33, Celex
31995L0070), senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122,
16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om
förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt
av �x-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG,
88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3, Celex 31996L0022),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (EUT L 262,
14.10.2003, s. 17, Celex 32003L0074), rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996
om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande
djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG
och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996,
s. 10, Celex 31996L0023), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882), rådets direk-
tiv 96/43/EG av den 26 juni 1996 om ändring och kodifiering av direktiv 85/73/EEG
om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av levande djur och vissa
animaliska produkter och om ändring av direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG (EGT
L 162, 1.7.1996, s. 1, Celex 31996L0043), rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli
1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns (EGT L 203, 3.8.1999,
s. 53, Celex 31999L0074), ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L
122, 16.5.2003, s. 1, Celex 32003R0806), Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veteri-
närmedicinska läkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 1, Celex 32001L0082), senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG (EUT L 136,
30.4.2004, s. 58, Celex 32004L0028), rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober
2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (EGT L 316,
1.12.2001, s. 5, Celex 32001L0089), ändrat genom punkten 83 i avsnitt 6 B I Veteri-
närlagstiftning i bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236,
23.9.2003, s. 381, Celex 12003TN02/06/B1), kommissionens direktiv 2002/4/EG av
den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som
omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG (EGT L 30, 31.1.2002, s. 44, Celex
32002L0004), ändrat genom punkten 87 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstiftning i bilaga II
till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381, Celex
12003TN02/06/B1), rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda
bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv
92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002,
s. 27, Celex 32002L0060), ändrat genom punkten 89 i avsnitt 6 B I, Veterinärlagstift-
ning i bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl. (EUT L 236, 23.9.2003, s. 381,
Celex 12003TN02/06/B1), rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om
fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel
av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18,
23.1.2003, s.

11, Celex 32002L0099), Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/99/EG av den 17 november 2003 om övervakning av zoonoser och zoonotiska
smittämnen, om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upphävande av rådets
direktiv 92/117/EEG (EUT L 325, 12.12.2003, s. 31, Celex 32003L0099), rådets
direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämp-
ning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (EUT L 10,
14.1.2006, s. 16, Celex 32005L0094).

background image

3

SFS 2006:806

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 §

Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-be-

stämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i
Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsom-

råde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka be-
stämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplette-
ring av EG-bestämmelserna.

Provtagning och undersökning

3 §

För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera

smittsamma djursjukdomar får regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om
provtagning eller undersökning enligt denna lag.

För att kontrollera förekomsten av restsubstanser och andra ämnen i djur

och djurprodukter får regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddela föreskrifter eller i det särskilda fallet besluta om provtag-
ning eller undersökning enligt denna lag.

4 §

Provtagning eller undersökning enligt 3 § skall utföras av veterinär

eller annan person som utses av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras på djur och djurprodukter,

foder samt material i övrigt enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Provtagningen eller undersökningen får utföras utan samtycke av ägare

eller annan rättsinnehavare och skall genomföras på ett sätt som innebär så
små olägenheter som möjligt för denne.

Hälsoövervakning, uppgifter om läkemedelsanvändning och
villkor för livdjursförsäljning

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad en veterinär eller den som är ansvarig för ett labora-
torium skall iaktta i fråga om skyldighet att anmäla och rapportera miss-
tänkta eller inträffade fall av smittsamma djursjukdomar.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad den som håller djur skall iaktta i fråga om

1. skyldighet att anmäla verksamheten till en myndighet och att föra an-

teckningar om verksamheten,

2. skyldighet att anmäla misstanke om djursjukdom till en veterinär,
3. skyldighet att föra register över behandling med läkemedel och bevara

journaler som rör sådan behandling, samt

4. krav på hygien i djurhållningen.

background image

4

SFS 2006:806

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidare

meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att djur får säljas till annat
än slakt eller flyttas från ett område till ett annat inom landet, endast om dju-
ren är fria från viss sjukdom.

Spridning av smitta och ämnen som kan skada människors eller
djurs hälsa

7 §

För att förebygga och hindra spridning av smittsamma djursjukdomar

får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela fö-
reskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

1. avlivning av djur,
2. isolering av djur, samt
3. begränsningar eller andra villkor när det gäller hanteringen av djur eller

produkter av djur och andra varor eller när det gäller kontakter mellan djur
och människor.

Om bekämpning av epizootiska sjukdomar och vissa zoonoser finns sär-

skilda bestämmelser i epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658).

8 §

I fråga om livsmedelsproducerande djur eller produkter från sådana

djur som innehåller eller kan antas innehålla sådana ämnen eller restsubstan-
ser som kan göra livsmedlet icke säkert får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet be-
sluta om

1. omhändertagande eller märkning av djur eller djurprodukter,
2. förbud mot att djur eller djurprodukter flyttas, överlåts eller används till

livsmedel, samt

3. avlivning av djur.

Märkning m.m.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av

identitetshandlingar för djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur, samt
4. förbud mot användning av anläggningar som inte uppfyller krav på re-

gistrering som föreskrivs med stöd av 3.

I föreskrifter enligt första stycket kan det föreskrivas att en organisation

får föra register och utfärda identitetshandlingar.

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

10 §

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk eller andra statliga myn-
digheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

background image

5

SFS 2006:806

Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlämna

åt länsstyrelserna eller kommunerna att utöva offentlig kontroll. En kom-
muns uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som full-
gör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

11 §

Jordbruksverket samordnar den kontrollverksamhet som verket har

överlämnat till länsstyrelserna eller kommunerna samt lämnar råd och hjälp i
kontrollverksamheten.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, in-

formation och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyl-
digheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Föreskrifter om offentlig kontroll

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll skall bedrivas, samt
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket.

Rätt till upplysningar och tillträde

13 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra ut-

rymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt
förvaras eller annars hanteras och där göra undersökningar och ta prover.

Det som sägs i första stycket gäller också den som vidtar åtgärder enligt

denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

14 §

Bestämmelserna i 13 § gäller också för

1. EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av insti-

tutionerna, samt

2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Euro-

peiska unionen, om kontrollen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans
med företrädare för en svensk myndighet.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

15 §

Den som är föremål för offentlig kontroll eller andra åtgärder enligt

denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen,
de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har

background image

6

SFS 2006:806

meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall tillhandahålla den hjälp
som behövs för att kontrollen eller åtgärderna skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

16 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

17 §

Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

18 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

19 §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av

offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrif-
ter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EG-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Avgifter

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. offentlig kontroll enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,

2. provtagning, undersökning, märkning, godkännande och registrering

samt för utfärdande av identitetshandlingar enligt lagen, de föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestäm-
melserna.

Bemyndigandet enligt första stycket 1 innefattar rätt att meddela före-

skrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.

background image

7

SFS 2006:806

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter,
kontrollorgan och sådana organisationer som avses i 9 § andra stycket.

Straffbestämmelser

21 §

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av

6 §, 7 § första stycket, 8 § eller 9 § första stycket,

eller
2. inte fullgör sina skyldigheter enligt 15 §.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser be-
stämmelser om myndighetsutövning.

22 §

Om en gärning som avses i 21 § är att anse som ringa, döms inte till

ansvar.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till

ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

�verklagande m.m.

23 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

24 §

Beslut som en statlig förvaltningsmyndighet har meddelat enligt la-

gen, enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Detsamma gäller beslut som meddelats av en sådan orga-
nisation som avses i 9 § andra stycket.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll för det allmännas talan hos

förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en orga-
nisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

25 §

Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen
skall gälla omedelbart, om inte något annat beslutas.

26 §

Bestämmelserna i 22, 23�28 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223)

skall tillämpas, om beslutet har meddelats av en organisation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen

(1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda

som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter och som avser hantering av

background image

8

SFS 2006:806

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

djurkadaver eller andra animaliska biprodukter skall anses beslutade enligt
lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. �vriga förbud, före-
lägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda som har meddelats
med stöd av äldre föreskrifter skall anses meddelade med stöd av denna lag.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.