SFS 2003:1079 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. / SFS 2003:1079 Lag om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.
031079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1683) om provtagning på
djur, m.m.;

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1683) om prov-

tagning på djur, m.m.

2

dels att 4 c, 5, 7, 7 a, 8, 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 a § skall lyda ⬝Spridning av smitta och

ämnen som kan skada människors eller djurs hälsa⬝,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Bestämmelserna i denna lag kompletterar sådana EG-bestämmelser
som inte faller inom tillämpningsområdet för lagen (1985:295) om foder och
som finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den

3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte
är avsedda att användas som livsmedel

3 och

2. sådana EG-förordningar som har beslutats med stöd av den förordning

som anges under 1.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de ytterligare föreskrifter som behövs som komplettering av dessa EG-be-
stämmelser.

4 c § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbet-
ning, bortskaffande och hantering i övrigt av djurkadaver och andra anima-
liska biprodukter.

Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som

omfattas av de EG-förordningar som avses i 1 a §.

5 §

4 För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överens-

kommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddela föreskrifter om

1. märkning, journalföring och registrering av djur samt utfärdande av

identitetshandlingar för djur,

2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,

1 Prop. 2002/03:148, bet. 2003/04:MJU5, rskr. 2003/04:54.

2 Lagen omtryckt 1998:127.

3 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1 (Celex 32002R1774).

4 Senaste lydelse 2001:205.

SFS 2003:1079

Utkom från trycket
den 12 december 2003

background image

2

SFS 2003:1079

3. registrering av djurhållare och anläggningar för djur,
4. förbud mot användning av anläggningar för djur som inte uppfyller

krav på registrering som föreskrivs med stöd av 3.

I föreskrifter enligt första stycket kan föreskrivas att en organisation får

föra register och utfärda identitetshandlingar.

7 § Om inte regeringen föreskriver något annat, utövar Statens jordbruks-
verk tillsynen över att föreskrifter meddelade med stöd av 2 och 4�6 §§
följs. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a�4 c §.
Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att utöva viss tillsyn inom länet.
Verket får också överlåta åt en kommun att inom kommunen kontrollera att
föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av 4 c eller 6 § följs.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som be-

hövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 och 4�6 §§ skall
följas. Detsamma gäller beslut meddelade med stöd av 2, 4 eller 4 a�4 c §. I
beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Det som sägs i första och andra styckena om tillsyn över efterlevnaden av

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag gäller
också för tillsyn över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som avses i
1 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

7 a §

5 Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt föreskrifter eller be-

slut som har meddelats med stöd av 4 c § eller enligt de EG-bestämmelser
som avses i 1 a §, får tillsynsmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

8 § För tillsyn eller andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestäm-
melser som avses i 1 a § har den som utövar tillsynen eller utför åtgärderna
rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra
utrymmen där djur hålls eller där djurprodukter, foder eller material i övrigt
förvaras eller annars hanteras.

Den som utövar tillsyn eller utför andra åtgärder har rätt att på begäran få

de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen eller åtgärderna.
Den som är föremål för tillsyn eller andra åtgärder skall tillhandahålla den
hjälp som behövs för att tillsyn eller andra åtgärder skall kunna genomföras.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också för
1. EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och exper-

ter,

2. företrädare för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Euro-

peiska unionen, om tillsynen utövas eller åtgärderna utförs tillsammans med
företrädare för en svensk myndighet.

Polismyndigheten skall på begäran lämna den handräckning som behövs

vid tillsynen eller vid andra åtgärder enligt denna lag eller enligt föreskrifter
eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestäm-
melser som avses i 1 a §.

5 Senaste lydelse 2001:205.

background image

3

SFS 2003:1079

9 §

6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller en organisations kost-
nader för provtagning, undersökning, kontroll, märkning, godkännande och
registrering samt för utfärdande av identitetshandlingar för djur enligt denna
lag eller enligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen eller en-
ligt de EG-bestämmelser som avses i 1 a §.

10 § Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller
av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av
4�4 c § eller 5 § första stycket eller som inte fullgör skyldigheten enligt 8 §
andra stycket andra meningen eller som åsidosätter förbud eller villkor som
finns i de EG-bestämmelser som avses i 1 a §.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte

till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

6 Senaste lydelse 2001:205.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.