SFS 1978:878

780878.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 21 december 1978

Lag

SFS 1978:878

om överföring av ägg mellan hondjur för avel av husdjur;

utfärdad den 7 december 1978.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande'.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att

förbjuda eller föreskriva villkor för överföring av ägg mellan hondjur för
avel av husdjur.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN

ERIC ENLUND

(J ordbruksdepartementet)

' Prop. 1978/79:13, JoU 1978/79:5, rskr 1978/79:41.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.